POZIV ZA XXV. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XXV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u četvrtak 07.03.2024. godine u Istanbulu sa početkom u 10:00 sati u objektu Devlet Su İşleri Misafirhanesi – Ar-ge Ve Eğitim Merkezi, Orhantepe, Mah Mutlu Sokak & Özveri Sokak D:6, 34865 Kartal/İstanbul, Republika Turska, sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 5. Izvještaja o radu za 2023. godinu.
 6. Finansijskog izvještaja za 2023. godinu.
 7. Izvještaja Nadzornog odbora za 2023. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje:
 9. Plana rada za 2024. godinu.
 10. Finansijskog plana za 2024. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nacrta akata Udruženja:
 12. Statuta Udruženja.
 13. Poslovnika o radu Skupštine.
 14. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
 16. Pravilnika o radu Suda časti.
 17. Pravilnika o članstvu.
 18. Pravilnik o priznanjima.
 19. Razmatranje i usvajanje zaključaka na Prijedlog teksta Zakona o šumama FBiH koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 20. Tekuća pitanja.

Emir Islamović, dipl.ing.šum. s.r.
Predsjednik Skupštine UŠIT FBiH

DOKUMENTI:

Facebook
Twitter
WhatsApp