Konkurs za izbor i imenovanje glavnog urednika časopisa „Naše šume“

Na osnovu člana 45. Statuta Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH, a u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti UŠIT FBiH, Poslovnikom o uređivanju i izdavanju časopisa „Naše šume“ i Odlukom Upravnog odbora UŠIT FBiH, sa 17. sjednice, održane dana 19.06.2024. godine, Upravni odbor raspisuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje glavnog urednika časopisa „Naše šume“

I

Opis pozicije glavnog urednika časopisa „Naše šume“:

 • Primjenjuje uređivačku politiku UŠIT FBiH u skladu sa internim aktima UŠIT FBiH.
 • Odgovoran za pravovremeno izdavanje svesaka u skladu sa predviđenom periodičnošću.
 • Predlaže članove Redakcije.
 • Predlaže članove Savjeta časopisa.
 • Predlaže članove Uredničkog odbora po naučno-stručnim oblastima.
 • Sa tehničkim urednikom vodi Registar prispjelih radova, Arhivu izjava autora, Uputstvo recezentima, Listu recenzenata i Registar recenzija.
 • Vrši recenziranje radova u skladu sa Poslovnikom.
 • Saziva sjednice Redakcijskog odbora i rukovodi njihovim radom.
 • Određuje rukopise prema tematskim prioritetima.
 • Ima ovlašćenja da se sa autorima dogovara po svim pitanjima vezanim za štampanje rukopisa.
 • Ima ovlašćenja da u dogovoru sa autorima, a po sugestijama Redakcijskog odbora, recenzenta, tehničkog urednika ili lektora, izvrši izmjene u tekstu ili u naslovu rada.
 • Odgovoran je za izdavačku djelatnost časopisa.

–      Vrši i druge aktivnosti neophodne za rad časopisa „Naše šume“ u skladu sa zakonom i             Statutom UŠIT FBiH.

II

Izbor i imenovanje glavnog i odgovornog urednika izvršit će Upravni odbor UŠIT FBiH, a na osnovu Izvještaja koji će pripremiti Komisija za izbor i imenovanje glavnog urednika časopisa „Naše šume“ u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Besim Balić-predsjednik.
 2. Akademik Vladimir Beus-član.
 3. Prof.dr.sc. Sead Ivojević-član.

III

Imenovanje glavnog urednika se vrši na period od četiri 4 /četiri/ godine uz mogućnost jednog reizbora. Glavni urednik ima pravo na naknadu koju utvrđuje Upravni odbor UŠIT FBiH u skladu sa finansijskim mogućnostima.

IV

Članove Redakcije, Savjeta Časopisa, Uredničkog odbora po naučno-stručnim oblastima predlaže Glavni urednik, a imenuje ih Upravni odbor Udruženja.

Mandat članova Redakcije i Uredništva (Savjet Časopisa i Uredničkog odbor po naučno-stručnim oblastima) traje u skladu sa mandatom glavnog urednika.

V

Uslovi

Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uslove:

 1. Opći uslovi:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 70 godina na dan imenovanja,
 • Posebni uslovi:

– da posjeduje VIII stepen stručne spreme/doktor nauka iz oblasti šumarstva,

– iskustvo u radu u izdavačkoj djelatnosti (glavni urednik, član redakcije ili drugih organa časopisa i sl.),

VI

Prijave kandidata treba da sadrže(skenirane originale):

 1. prijava na konkurs-email,
 2. potpisana kraća biografija, sa adresom i brojem telefona (ne više od 5 stranica),
 3. fakultetska diploma doktora nauka iz oblasti šumarstva,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 70 godina na dan imenovanja (utvrđuje se iz Uvjerenja o državljanstvu),
 6. iskustvo u radu u izdavačkoj djelatnosti (glavni urednik, član redakcije ili drugih organa časopisa, publikacija i sl.) – (potpisana skenirana izjava).      

VII

Javni konkurs će se objaviti na web i Facebook stranici UŠIT FBiH.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web i Facebook stranici UŠIT FBiH.

VIII

Prijave sa traženim skeniranim originalnim dokumentima dostaviti na email UŠIT FBIH: info@usitfbih.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U Sarajevu, dana 11.07.2024. godine

UPRAVNI ODBOR UŠIT FBIH

Facebook
Twitter
WhatsApp