ORGANIZACIJA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – UŠIT FBiH

Šumarsko udruženje FBiH – UŠIT FBiH je baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine – DIT (1947. – 1992.).

SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Prof.dr. Ahmet LOJO

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Nedžad HARAČIĆ, dipl.ing.šum.

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor broji 11 (jedanaest) članova.

Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mr. sc. Sabahudin SOLAKOVIĆ

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Prof.em.dr. Vladimir BEUS

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Prof.dr. Osman MUJEZINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Mr.sc. Nermin DEMIROVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Marijan LOZANČIĆ, dipl.ing.šum

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Zejnil DURMO, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Vahidin LUŠIJA, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

STATUTARNA KOMISIJA

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Prof.dr. Ćemal VIŠNJIĆ

Emina GRABUS, dipl.ing.šum.

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Dženan ŠOTO, dipl.ing.šum.

NADZORNI ODBOR

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Eldin DELIĆ, dipl.ing.šum.

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Dario PINTARIĆ, dipl.ing.šum.

1

Amra MRŠIĆ, dipl.ing.šum.

SUD ČASTI

1

Aida BJELAK, dipl.ing.šum.

pnglot.com-user-icon-png-2033982

Haris MILANOVIĆ, dipl.ing.šum.

Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.