POZIV ZA XXIV. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XXIV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u hotelu Zenit u Neumu, ulica Ruđera Boškovića broj 3 – Neum, dana 27.04.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 17:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXIII. Redovne Izborne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 5. Izvještaja o radu za 2022. godinu.
 6. Finansijskog izvještaja za 2022. godinu.
 7. Izvještaja Nadzornog odbora za 2022. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje:
 9. Plana rada za 2023. godinu.
 10. Finansijskog plana za 2023. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Program:

Četvrtak, 27.04.2023. godine

13,00-15,00      Ručak i prijava u hotel

17,00-19,00     Skupština Udruženja

19,00-              Večera

Petak, 28.04.2023. godine

07,00-10,00     Doručak i odjava iz hotela

Napomena: Troškove smještaja na bazi punog pansiona snosi UŠIT FBiH

Predsjednik Skupštine

Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Emir Islamović, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp