VIII IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam „VIII Izbornu Skupštinu UŠIT FBIH“, koja će se održati u objektu „Lanište“ (objekat ŠPD-a „Unsko-sanske šume“, na prevoju Lanište, općina Ključ), dana 19.03.2010. god. (petak), sa početkom u 11,00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i Izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII Redovne Skupštine UŠIT FBiH.
 3. Izbor Verifikacione komisije.
 4. Izbor Izborne komisije.
 5. Verifikacija mandata delegata (Verifikaciona komisija).
 6. Pozdravne riječi.
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Udruženja.
 8. Prijedlog liste kandidata za izbor organa UŠIT-a i glasanje za:
  1. Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.
  2. Članova predsjedništva.
  3. Nadzornog odbora.
  4. Statutarne komisije.
  5. Suda časti.
 9. Razmatranje i usvajanje:
  1. Izvještaja o radu.
  2. Finansijskog izvještaja za 2009. godinu.
  3. Izvještaja Nadzornog odbora.
  4. Plana rada za 2010. godinu.
  5. Finansijskog plana za 2010. godinu.
 1. Rezultati glasanja (Izborna komisija).
 2. Tekuća pitanja.
  1. Informacija o izradi „Šumarskog programa Federacije BiH“.

Predsjednik Skupštine
Mr.sci. Ahmed Dizdarević 

Potrebni dokumenti za download:

delegati za VIII izbornu skupštinu UŠITFBIH.pdf Download
Lista kandidata za nadzorni odbor.pdf Download
Lista kandidata za predsjednika skupštine.pdf Download
Download
Download
Finansijski izvještaj za 2009.pdf Download
Finansijski plan za 2010.pdf Download
Izmjene i dopune statuta.pdf Download
Izvještaj o radu za 2009.pdf Download
Način glasanja na VIII izb. skup. UŠITFBiH.pdf Download
Plan rada za 2010.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp