Zapisnik SA XVI. Redovne Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH

Održane u sali općinskog vijeća u Konjicu dana 21.03.2017. god. (utorak), sa početkom u 11,00 sati. Prisutno je bilo 45 (četrdesetpet) delegata, a odsutno 20 (dvadeset) delegata uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju.

Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu. Pošto nije bilo pitanja, Skupštini je predložio sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 1. Izvještaja o radu za 2016. godinu.
 2. Finansijskog izvještaja za 2016. godinu.
 3. Izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje:
 1. Plana rada za 2017. godinu.
 2. Finansijskog plana za 2017. godinu.
 1. Razmatranje Nacrta Zakona o šumama FBiH.
 2. Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine je stavio dnevni red na razmatranje, te pošto nije bilo diskusije na predloženi dnevni red, Skupština donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red XVI. Redovne Skupštine Udruženja uz dopunu dnevnog reda pod tačkom 7. a) Podrška za odgovarajući upis učeniku u Srednju školu za okoliš i drvni dizajn Sarajevo.

Ad. 1. Predsjednik Skupštine je zvanično otvorio XV. Redovnu Skupštinu Udruženja, te je po Poslovniku o radu Skupštine Udruženja predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Adela Halilović – člana, Islam Muharemović – člana i Refika Hodžića – predsjednika Radnog Predsjedništva, a za zapisničara Azera Jamakovića, te je nakon iznešenih prijedloga, Skupština donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog Radnog predsjedništva i zapisničara XVI. Redovne Skupštine Udruženja.

Ad. 2. Skupštini su se sa pozdravnim riječima, te željama za uspješnim radom Skupštine, obratili kako slijedi: mr.sc. Samir Alkadić, doc.dr. Ahmet Lojo – predsjednik Udruženja, Fahrudin Brkić, dipl.ing.šum. – podpredsjednik Skupštine Udruženja i ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline ZDK. Predsjednik Skupštine je čestitao prisutnima Međunarodni dan šuma i upoznao prisutne da je za plakat koji delegati vide na govornici, Udruženje dobilo saglasnost od FAO organizacije za korištenje logotipa Međunarodne godine šuma, te je prisutnim pušten jednominutni film o Međunarodnoj godini šuma FAO organizacije. Predsjednik Skupštine je naglasio da će Udruženje umnožit plakate i podjeliti svim članicama. Predsjednik Skupštine je pročitao imena preminulih kolega između dvije Skupštine, te je minutom čutnje i učenjem Fatihe odana počast preminulim kolegama. Ad. 3. Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje Zapisnik sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH, te Skupština Udruženja donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH.

Ad. 4. a), b) i c) Predsjednik Udruženja se u uvodu tačke dnevnog reda još jednom zahvalio domaćinima XV. Redovne Skupštine Udruženja Šumarstvu “Prenj” d.d. Konjic, te je prezentirao Izvještaj o radu za 2016. godinu, dok je Finansijski izvještaj za 2016. godinu i Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu prezentirao generalni sekretar Udruženja Azer Jamaković. Nakon što su izvještaji prezentirani, a pošto nije bilo diskusije, predsjednik Skupštine je izvještaje stavio na glasanje, te Skupština Udruženja jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

 • Usvajaju se Izvještaj o radu za 2016. godinu, Finansijski izvještaj za 2016. godinu i Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Ad. 5. a) i b) Podpredsjednica Udruženja Samira Smailbegović, dipl.ing.šum. prezentirala je Plan rada za 2017. godinu, dok je predsjednik Skupštine naglasio da je Finansijski plan za 2017. godinu dostavljen svim delegatima i objavljen na web stranici, tako da nema potrebe da se prezentira, te su delegati jednoglasno podržali prijedlog predsjednika Skupštine. Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po tačkama 5. a) i 5. b) dnevnog reda, nakon čega su u diskusiji učestvovali: Refik Hodžić, dipl.ing.šum. je istakao da će se dinamički plan rada za 2017. godinu naknadno razraditi, te je predložio da se uvrsti još jedna aktivnost i to uspostava bolje partnerske saradnje šumsko privrednih društava i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dosadašnja saradnja je dobra, ali nije odgovarajuća i treba intenzivirati saradnju u cilju boljih rezultata i kvalitetnijeg gospodarenja šumama. Nevzeta Elezović, dipl.ing.šum. je uputila pitanje rukovodstvu Udruženja: “Da li je ijedna Kantonalna uprava za šumarstvo članica Udruženja”? Naglasila je da su Uprave nekako marginizirane u radu našeg Udruženja. Predsjednik Skupštine je odgovorio da je trenutno Uprava za šumarstvo ZDK jedina zvanična članica Udruženja. Uvažio je primjedbu kolegice Nevzete Elezović, istakavši da će se u daljem radu i izvještajima više posvetiti pažnja radu i aktivnostima Kantonalnih uprava za šumarstvo. Samira Smailbegović, dip.ing.šum. je objasnila prisutnima da je Uprava za šumarstvo ZDK jedina zvanična članica Udruženja, čiji su članovi i delegati Skupštine Udruženja, te je ukratko objasnila i način rada i izbora delegate i ostalih članova Udruženja sa područja tog kantona u radu organa upravljanja, a samim tim i učešće kolega iz navedene Uprave. Dalje je naglasila da je opravdana primjedba. Enes Karić, dipl.ing.šum. je predložio da se u Plan rada za 2017. godinu uvrsti saradnja sa kolegama iz Republike Hrvatske, te je podržao prijedlog predsjednika Skupštine za unapređenjem saradnje šumsko privrednih društava i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predsjednik Udruženja je istakao da je mnogo problema u šumarskoj privredi, ali da to zahtjeva posebnu tematsku sjednicu. Zahvalio se na konstatacijama istakavši da je vrlo bitna komunikacija privrede i Šumarskog fakulteta. Jasminka Hodžić, dipl.ing.šum. je predložila Udruženju da kod organizacije stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu se vodi računa da se može finansirati iz privatnih sredstava, jer zbog ograničenih budžeta zaposlenici državnih uprava ne mogu učestvovati na istim. Generalni sekretar Udruženja je naglasio da stoji primjedba kolegice Nevzete Elezović i da će se u budućnosti o tome voditi više računa. Dalje je upoznao prisutne da je što se tiče plačanja na odlaske na stručne posjete drugim zemljama, već bilo omogućeno plačanje na navedene posjete u privatnoj režiji tokom posjete Regionalnoj direkciji šumarstva Istanbul, ali da se radi i na tome da članovima Udruženja koji budu zainteresirani za odlaske na stručne posjete, bude omogućeno plačanje i na rate. Nakon diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

 • Usvaja se Plan rada za 2017. godinu uz dopunu u poglavlju jačanje kapaciteta i unapređenje rada udruženja:
 1. Uspostaviti efikasniju partnersku saradnju ŠPD/ŠGD i Šumarskog fakulteta u cilju kvalitetnijeg gospodarenja sa šumama u FBIH.
 2. Oživljavanje i uspostava bolje saradnje sa šumarskim udruženjima i institucijama u regionu u cilju razmjene znanja i iskustava u struci.
 • Usvaja se Finansijski plan za 2017. godinu.

Ad. 6. Predsjednik Skupštine je istakao da su svi upoznati sa tokom rasprave po pitanju Nacrta Zakona o šumama FBiH koja je trajala 90 dana i ona je završena. Udruženje je primilo primjedbe od članica i rukovodstvo Udruženja je učestvovalo na javnim raspravama i dostavilo primjedbe FMPVŠ na bazi dostvaljenih primjedbi članica Udruženja. Kada se gleda uopćeno Nacrt Zakona o šumama FBiH, naš komentar je bio negativan komentar i ono što smo isticali je da se ne omogučava potrajnost gospodarenja šumama u ovom Nacrtu. Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tačci dnevnog reda. Predsjednik Udruženja je istakao da je postavljen loš koncept Nacrta Zakona o šumama FBiH. Nadali smo se da će se neke naše primjedbe usvojiti i razraditi, ali nažalost nisu. Obezbjeđenje potrajnog gospodarenja šumama i očuvanje šuma i njihovog opstanka u budućnosti je glavna svrha donošenja Zakona, a ne koliko će ko novca uzeti. Dalje je naglasio mnogo problema koji postoje u privredi, a Zakonom nisu definisani, iako je mnogo pisano i insistirano na tome. Zakon mora biti vrhunski dokument i struka se mora pitati i odlučivati na njegovom donošenju, te je na kraju naglasio da je mnogo razočaran dosadašnjom procedurom i prijedlogom Nacrta Zakona o šumama FBiH. Jasminka Hodžić, dipl.ing.šum. je istakla da su svi dostavljali primjebe na Nacrt Zakona o šumama FBiH, od ŠPD-a, Uprava i Udruženja, ali da nažalost skoro ništa nije prihvačeno. Mr.sc. Samir Alikadić je naglasio da ukoliko čuvari šuma pređu u preduzeća šumarstva po ovom Nacrtu Zakona o šumama FBiH, može izazvati negativne efekte po preduzeća šumarstva. Još je lošija varijanta Nacrta Zakona sa dva preduzeća, gdje Skupština kantona odlučuje o osnivanju ovih preduzeća. Na kraju je naglasio da kao struka moramo povesti puno više računa o novom Nacrtu Zakona. Nijaz Humkić, dipl.ing.šum. je u svojoj diskusiji podržao prijedloge zaključaka koje je prezentirao predsjednik Skupštine Udruženja. Nakon diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljdeće

ZAKLJUČKE

 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH izražava svoju zabrinutost zbog nepostojanja Zakona o šumama FBiH i zbog predloženog teksta Nacrta Zakona o šumama FBiH, koji ne promoviše odgovarajuća rješenja u upravljanju, korištenju i nadzoru nad šumama, a koja odražavaju održivo gospodarenje sa šumama, koje promovira nauka i struka iz oblasti šumarstva.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH traži od nadležne izvršne i zakonodavne vlasti FBiH u čijoj je nadležnosti donošenje zakona da uvaži navedene komentare (dostavljeno na obrascu) na predloženi Nacrt, kako bi se mogao izraditi i usvojiti prihvatljiv Zakon o šumama FBiH sa kojim bi se mogla provoditi ispravna politika upravljanja, korištenja i nadzora na šumama.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH nudi nadležnim institucijama stručnu pomoć u izradi prihvatljivog Zakona o šumama FBiH.
 • Skupština UŠIT-a FBiH izražava zabrinutost zbog ne postojanja i ne donošenja Zakona o šumama FBiH već punih sedam godina, a što se je negativno odrazilo na sve ukupno stanje u šumarstvu.
 • Skupština UŠIT-a FBiH traži od nadležnih institucija FBiH, hitno postupanje u izradi i donošenju prihvatljivog ZOŠ-a FBiH.
 • Skupština UŠIT-a FBiH jednoglasno je zaključila da ponuđeno rješenje upravljanja, korištenja i nadzora u Nacrtu ZOŠ-a FBiH nisu prihvatljiva za šumu sa stanovišta održivog gospodarenja šumama, jer se šuma postavila kao plijen iz koje treba izvući što više novca, a ne kao obnovljivi prirodni resurs sa ogromnim značajem za društvo u cjelini, sa datim sigurnim i jasnim rješenjima kako očuvati i unaprijediti postojeće stanje šuma FBiH i obezbjediti potrajnost u gospodarenju.
 • Skupština UŠIT-a FBiH jednoglasno je zaključila da ponuđena rješenja u Nacrtu ZOŠ-a FBiH ne rješavaju niti jedan danas aktuelni problem gazdovanja šumama, niti je adekvatno razmotren problem mogućih štetnih pojava:
 1. Ne postoje izgledi prema Nacrtu, niti jasne ideje o unapređenju stanja šuma, povećanju proizvodnosti, konverziji izdanačkih šuma, pošumljavanju goleti. Mora postojati jasan koncept u tom pravcu. Pojam proširene reprodukcije šuma je potpuno izbrisan, a on se upravo odnosi na ove probleme. Bez jasno definisanih i obezbjeđenih uslova finansiranja, rješavanje ovog problema je onemogućeno u budućnosti.
 2. Problem potrebe hitne intervencije u slučajevima nametnutih velikih obima sanitarnih sječa, šumskih požara, sanacije, ubrzavanja procedura odobravanja sječa u takvim situacijama nije savladan. Sva slabost dosadašnjih zakonskih rješenja (kantonalnih zakona) je u sušnoj 2012. i nakon nje u 2013. i 2014. godini došla do izražaja, pri čemu se stanje šuma značajno pogoršalo.Usljed klimatskih promjena, za očekivati je sve više štetnih abiotskih faktora na šumu. Novi Nacrt, koncepcijski ne nudi ništa novo, čak usložnjava stvari definisanjem „Obaveznog“ izvršenja etata u jednoj godini“ bez ikakvih izuzetaka.
 3. Veliki obimi ilegalnih sječa i čuvanje šuma.
 4. Loš kvalitet izrade šumsko-gospodarskih osnova (čast izuzetcima) radi nepostojanja kvalitetnog rješenja nadzora nad izradom šumsko-gospodarskih osnova i dosta propusta prilikom davanja ocjene o kvalitetu osnove, prilikom odobravanja.
 • Skupština UŠIT-a FBiH jednoglasno je zaključila da ponuđena rješenja u Nacrtu ZOŠ-a FBiH ne obezbjeđuje potrebna finansijska sredstva za realizaciju potrajnosti gospodarenja sa šumama. To što se vidi iz ponuđenih rješenja Nacrta kod propisivanja naknada, član 69., gdje korisnik šuma treba da izdvaja naknadu 8 + 4 = 12 % od prihoda, isto za sve korisnike odnosno ŠPP/ŠGP-a, čime se definitivnu gubi mogučnost potrajnosti gospodarenja u pojedinim šumsko-gospodarskim područjima sa objektivno lošijim prirodnim uslovima rada. Pri tome, nije se vodilo računa o mogućim potencijalima šumsko privrednih/gospodarskih područja (ŠPP/ŠGP) i potrebnim materijalnim troškovima za realizaciju obaveza iz uzgoja i zaštite šuma. Ovdje je jedino rješenje da se naknada za korisnika šuma propiše po ŠPP/ŠGP poslije izrade Elaborata za svako područje ili propisati Pravilnikom kod izrade nove ŠGO/ŠPO obavezni sadržaj iste, da sadrži potrebne pokazatelje koji će određivati visinu naknade svakog ŠPP/ŠGP, a prema jedistvenoj metodici utvrđivanja proizvodne vrijednosti šume. Do izrade Elaborata primjenjivati isti procenat, a najviše godinu dana od usvajanja Zakona.
 • Čuvanje šuma, posebno u privatnom vlasništvu nije dobro riješeno jer ne omogućava efektivno sprečavanje krčenja privatnih šuma (samo kontrolom prometa na cestama). Ovim se Nacrtom Zakona samo (nepravedno) nameću obaveze privatnim vlasnicima šuma čime se ograničavaju u ostvarivanju njihovih vlasničkih prava, dok se zauzvrat ne daje nikakva stimulaciona mjera koja bi omogućila kvalitetnije gazdovanje privatnim šumama i spriječila krčenje, koje je vrlo izraženo danas.
 • Skupština UŠIT-a FBiH jednoglasno je zaključila da ponuđena rješenja planiranja u Nacrtu ZOŠ-a FBiH nisu stručno riješena i nije u skladu sa dosadašnjim dostignućima nauke i prakse, i preporukama u pogledu realnosti planova gazdovanja. Mnoge predložene mjere su praktično neprovodive i mogu, insistiranjem na njihovom provođenju stvoriti velike probleme u normalnom izvršavanju poslova u šumarstvu, a to se može vidjeti u Nacrtu kod izrade ŠPO/ ŠGO član 9., i formiranja ŠPP/ŠGP član 10. Nacrt u članu 9. kod formiranja ŠPP/ŠGP propisuje izradu Elaborata kojeg radi Ministarstvo, a ne nudi obavezu-kriterij koji mora izvođač izrade Elaborata posjedovati da bi mogao raditi isti. Da paradoks bude veći, vidi se u ponuđenom rješenju u članu 10. da sve ŠPO/ŠGO moraju biti usklađene sa smjernicama Šumarskog programa Federacije BiH, a sam ponuđeni Nacrt ZOŠ-a FBiH nije u skladu sa navedenim Programom koji još nije usvojen, a ponuđene 22 Studije su jednim dijelom zastarjele. Primjer ne usklađenosti Nacrta sa Programom se vidi kod prometa šuma član 50. koji propisuje mogućnost zamjene šume i šumskog zemljišta, a kod Programa stoji da je to moguće samo u slučaju arondacije i komasacije, zatim neusklađenost Nacrta sa Izvedbenim dijelom Programa (22 Studije) je očita, jer Studije daju mnogo rješenja u gospodarenju sa šumama kroz izradu određenih Pravilnika po oblastima u šumarstvu.
 • Da potrajnost gospodarenja šumama nije obezbjeđena vidi se iz člana 17. Nacrta kod definisanja biološke reprodukcije. Navedenim članom predviđeno je da korisnik šume mora izvršavati poslove biološke reprodukcije u minimalnom obimu koji je predviđen ŠPP/ŠGO, a neprecizirajući nikakve iznimke niti obaveze proširene reprodukcije za korisnika. Obaveze proširene reprodukcije se nigdje ne spominju, pa ni u Pravilniku za izradu ŠGO.
 • Svima je poznato da se ostvareni prihod iz godišnjeg plana gospodarenja razlikuje od planiranog u plusu ili minusu što stvara dodatni problem u poslovanju korisnika. Ova konstatacija o nesigurnosti izvora finansiranja vidi se iz člana 70. naknada za općekorisne funkcije šume, gdje se ista planira realizovati kod registracije motornih vozila po ispuštanju CO2 gr/km, što je nesiguran i nedovoljan (nema projekcije o mogućoj visini prihoda) izvor za finansiranje. Sa druge strane upitna je njegova ostvarivost, jer se već po sličnom osnovu izdvaja tzv. ekološka taksa prilikom registracije motornih vozila, po osnovu drugog Zakona (zaštita okoliša).
 • Sufinansiranje čuvarske službe treba osigurati iz namjenskih sredstava kontona, Federacije BiH, a ne kako je predlagač to definisao da se „može“ finansirati iz prikupljenih sredstava budžeta kantona.
 • Zaštita šuma od požara u Nacrtu nije usklađena sa mjerama iz Programa razvoja šumarstva FBiH jer nema u ovom Nacrtu sledećeg; Pravilnik o procjeni direktne i indirektne štete od požara, Pravilnik integralne zaštite šuma, uspostava Monitoring servisa i dr.
 • Nacrt nema dimenziju modernog zakona koji zahtjeva EU iako se predlagač poziva da je isti usaglašen sa tim normama. Ne postoji mehanizam provjere održivosti gazdovanja šumama. Izvedbeni dio Programa razvoja šumarstva nije usvojen i isti nije implementiran u Nacrt u kojem su navedene sve preporuke normi EU šumarstva. Nacrt u poglavlju zaštitne šume i šume posebne namjene ne daje ulogu i mjesto koje bi trebale da pripadaju korisniku šuma kod izdvajanja, planiranja mjera gospodarenja. Nigdje u Nacrtu se ne spominju Šume visoke zaštitne vrijednosti (ŠVZV ili HCVF), a pomoću kojeg bi vlasnik i korisnik šuma mogao da zaštiti polivaletne funkcije šume od ne stručnog izdvajanja raznih interesnih skupina. U Nacrtu u članu 4. date su definicije pojmova koje treba urediti kao i dodati nove pojmove!
 • U poglavlju Ekonomske funkcije šume, Nacrt ne propisuje norme sa kojima se obezbjeđuju, realno provode i ostvaruju ekonomske funkcije šume, već se bavi uvođenjem ne objektivnih sankcija za korisnika šume čime misli da je time obezbjedio iste.
 • Predlagač se u članu 53. stav (9) propisuje tržišni način prodaje šumskih drvnih sortimenata, a u članu 4. stav (17) predlaže da osnovni cjenovnik svake godine donosi Kantonalno resorno ministarstvo što upučuje da su ova dva stava u suprotnosti, a čime korisniku šuma pravi probleme u poslovanju odnosno predlagač želi da kontroliše cijene i prodaju šumskih drvnih sortimenata, dok je odgovornost održivog gospodarenja sa šumama i poslovanja na menadžmentu.
 • U članu 67. neposredna zaštita šuma predlagač je predložio u stavu (2) nerealnu – paradoksalnu neprovodivu mjeru da nezakonitu štetu na šumi snosi korisnik. Nigdje u svijetu pa ni u jednoj djelatnosti i zakonadavstvu nema takve mjere, a to je da si „kriv što si živ i zato ćeš odgovarati bez obzira što nisi kriv“, a što nije u skladu sa pravnim normama.
 • U Nacrtu nadzor i kaznene odredbe su samo predviđene za korisnika šuma, a nema ništa za upravitelja. Praksa je pokazala suprotno, a to da je upravitelj (ministarstvo federalno i kantonalno) nije donosilo Programe utroška namjenskih sredstava, odnosno da su potrošene sve prikupljena namjenska sredstva opštekorisnih funkcija šuma čime je nastala šteta po šumu.
 • Kaznene sankcije su previsoke i iste nisu u skladu sa Zakonom o prekršajnim i krivičnim sankcijama. Kazne nisu dobro definisane kao npr. u članu 83. stav 2. da će se kazniti korisnik šuma i ako prekorači prosječnu godišnju planiranu količinu!? Navedena norma nije u skladu sa naukom i praksom iz oblasti šumarstva, kao npr. eventualni slučajevi poremečaja biološke ravnoteže (požari, izvale, sanitarne sječe i dr.).
 • Član 94. Nacrta nije u skladu sa Zakonom o radu jer radnici na neposrednoj zaštiti ne mogu se izuzeti samo „transferom“, kako to član propisuje, jer će verovatno biti viška kadrova zbog nedovoljnog obima posla i zbog ne htijenja određenih kadrova da pređu kod korisnika šuma iz Državne službe. Za sigurnu čuvarsku službu moraju se obezbjediti sigurni izvori finansiranja od strane korisnika, vlasnika – sufinansiranje iz sredstava opštekorisnih funkcija šuma, jer sva ŠPP/ŠGP nemaju iste mogučnosti ostvarenja prihoda, jer su ŠPP/ŠGP u strukturi različitog uzgojnog oblika.
 • Član 20. Nacrta propisuje polaganje stručnog šumarskog ispita pred komisijom koju imenuje Federalni ministar. Ovakva norma, definitivno na ovakav način ne rješava adekvatno status i vrednovanje stručnih lica u šumarstvu u radu i rukovođenju u poslovima što za posljedicu imamo neke negativne utjecaje na šumu. Program razvoja šumarstva Opšti i Izvedbeni dio propisuju “licenciranje” šumrskih kadrova po oblastima šumarstva, a što predlagač nije uvrstio u Nacrt! Sve oblasti u BiH, ekonomska, pravna, medicinska i druge imaju osnovanu “Komoru” koja je nadležna za licenciranje. Susjedne zemlje, Srbija, Hrvatska u svojim zakonima u šumama imaju komore koje rade licenciranje i druga pitanja iz statusa struke. Zašto nam iz Ministrstva nameću nešto retrogradno u našoj struci i zašto ne rade kako se deklarativno izjašnjavaju da žele Zakon o šumama FBiH usklađen sa EU normama!?

Ad. 7. Naser Gegić, dipl.ing.šum. je upoznao prisutne da je Srednja škola za okoliš i drvni dizaj iz Sarajeva suočena sa smanjenjem smanjenjem upisne kvote, te je zatražio od Skupštine Udruženja da se uputi apel resornom kantonalnom ministarstvu i nadležnim instittucijama da se ne smanjuje trend smanjenja upisne kvote učenika. Sead Alić, dipl.ing.šum. je istakao značaj i rekao ukratko o istoriji i značaju škole i iskazao podršku ovom prijedlogu. Predsjednik Udruženja je rekao da je nedopustivo da se smanjuje broj mjesta za strukovna zanimanja, a posebno za šumarsku struku. U BiH nemamo ni centar za obuku kadrova, te se ne smije razmišljati o smanjenju, već treba razmišljati o proširenju kapaciteta za upis novih učenika. Jasmin Mujić, dipl.ing.šum. je naglasio da je šumarska struka u krizi, a najveći uzrok su šumari, te predložio da se kao šumari uključimo u politiku bez obzira na političku opredjeljenost, sa zajedničkim ciljem, podizanja ugleda struke. Predsjednik Skupštine je na kraju diskusije rekao da je Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH razmatrala zahtjev broj: 325/17 od 17.03.2017.godine, kolektivnog člana Udruženja, a vezano za upisnu politiku učenika u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn u Kantonu Sarajevo, te je nakon upoznavanja i razmatranja sa informacijom o smanjenju broja upisa učenika koja se odnosi se na šumarska zanimanja lugar i rasadničar i zvanja šumarski tehničar i tehničar hortikulture, Skupština Udruženja jednoglasno donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH apeluje i traži od nadležne komisije i Ministarstva za obrazovanje Kantona Sarajevo da razmotre trenutnu situaciju potreba šumarske privrede u Kantonu Sarajevo i potrebe daljnjeg obrazovanja na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s obzirom na realne potrebe istih.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH je upoznata sa potrebama obrazovanih šumarskih kadrova, jer postoji realna osnova za zapošljavanje i daljnje obrazovanje kadrova.
 • Šumarski kadrovi iz Srednje škole za okoliš i drvni dizajn su kvalitetni u skladu sa standardima u obrazovanju i svoju tradiciju dobrih kadrova baštine iz bivše srednje Šumarske škole na Ilidži.
 • Na osnovu prednje navedenog Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH upučuje apel nadleženim institucijama da ne smanjuju upisnu kvotu za učenike šumarskih zanimanja, jer postoji realna osnova za povečanje upisne kvote za stručna zanimanja.

Prije zvaničnog zatvaranja XVI. Redovne Skupštine Udruženja, predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da će se prije Izborne Skupštine 2018. godine, održati još jedna Skupština Udruženja, koja će imati svečani karakter za dodjelu priznanja Udruženja.

Skupština je završena u 13,30 sati.

            Zapisnik vodio                                                                                   Predsjednik Skupštine

Azer Jamaković, dipl.ing.šum.                                                                Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp