XVI. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Konjicu u sali općinskog vijeća Konjic – zgrada Općine Konjic, ul. Maršala Tita 62, dana 21.03.2017. godine (utorak), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
  2. Pozdravne riječi.
  3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
  4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2016. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2016. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.

  1. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2017. godinu.
b. Finansijskog plana za 2017. godinu.

  1. Razmatranje Nacrta Zakona o šumama FBiH.
  2. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.
Predsjednik Skupštine UŠIT FBiHDokumenti za download:

1. Finansijski izvještaj za 2016..pdf Download
2. Finansijski plan za 2017. godinu.pdf Download
3. Izvještaj o radu za 2016..pdf Download
4. Plan rada za 2017. godinu.pdf Download
5. Izvještaj Nadzornog odbora za 2017. godinu.pdf Download
6. Zapisnik sa XV. Skupštine UŠIT FBiH.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp