ZAPISNIK SA XV. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Kupresu dana 21.03.2016. god. (ponedjeljak) u hotelu Adria Ski Kupres, sa početkom u 11,00 sati.
Prisutno je bilo 46 (četrdesetšest) delegata, a odsutno 19 (devetnaest) delegata i to: Elvis Šabić, Senada Germić, Zijad Mujić, Mirsad Jusić, Faruk Hasanagić, Hasib Kličić, Enis Šahmanović, Huse Duraković, Denis Burzić, Sanela Mulić, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Ermin Kerić, Dino Agović, Amila Meškin, Ćazim Hadžiefendić, Zoran Jozinović, Nihad Karšić, Amir Manso uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine.
Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu.
Pošto nije bilo pitanja, Skupštini je predložio sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 • Izvještaja o radu za 2015. godinu.
 • Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.
 • Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje:
 • Plana rada za 2016. godinu.
 • Finansijskog plana za 2016. godinu.
 1. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.
 2. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.
 3. Tekuća pitanja.

Nakon što je predložen dnevni red, predsjednik Skupštine je zatražio dopunu dnevnog reda s obzirom na aktuelnu situaciju po pitanju Prednacrta Zakona o šumama FBiH sa tačkom 4. Informacija o poduzetim aktivnostima Udruženja na donošenju Prednacrta Zakona o šumama FBiH.
Dnevni red je stavljen na razmatranje, te pošto nije bilo diskusije na predloženi dnevni red, Skupština donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja izmjenjeni dnevni red XV. Redovne Skupštine Udruženja, kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Informacija o poduzetim aktivnostima Udruženja na donošenju Prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 5. Razmatranje i usvajanje:
 • Izvještaja o radu za 2015. godinu.
 • Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.
 • Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje:
 • Plana rada za 2016. godinu.
 • Finansijskog plana za 2016. godinu.
 1. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.
 2. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.
 3. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Predsjednik Skupštine je zvanično otvorio XV. Redovnu Skupštinu Udruženja, te je po Poslovniku o radu Skupštine Udruženja predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Denisu Begić – člana, Dženitu Velić – člana i Refika Hodžića – predsjednika Radnog Predsjedništva, a za zapisničara Azera Jamakovića, te je nakon iznešenih prijedloga, Skupština donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog Radnog predsjedništva i zapisničara XV. Redovne Skupštine Udruženja.

Ad. 2. Skupštini su se sa pozdravnim riječima, te željama za uspješnim radom Skupštine, obratili kako slijedi: doc.dr. Ahmet Lojo – predsjednik Udruženja, Dragan Tomić, dipl.ing.šum. – izvršni direktor za šumarstvo ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres (domaćin), Petar Gelo, dipl.ing.šum. – predsjednik Hrvatskog šumarskog društva BiH, akademik prof.em.dr. Vladimir Beus, Fahrudin Brkić, dipl.ing.šum. – podpredsjednik Skupštine Udruženja i ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline ZDK.
Ad. 3. Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje Zapisnik sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH, te Skupština Udruženja donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH.

Ad. 4. Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da je u organizaciji Udruženja 15.03.2016. godine u Privrednoj komori FBiH, održana javna rasprava po pitanju Prednacrta zakona o šumama FBiH, te je prisutnim prezentirao zaključke sa iste i otvorio diskusiju po ovom pitanju.
Seid Čorbić, dipl.ing.šum. je istakao da je po njegovom mišljenju ovaj prijedlog zakona jedan od najgorih prijedloga zakona od 1948. godine. Obrazlažući pozitivne primjere zakonskih rješenja u Republici Hrvatskoj i manjem bh. entitetu, istakao je da Prednacrt Zakona o šumama FBiH nema nijednog elementa zaštite šuma i da to nije Zakon o šumama, već Zakon protiv šuma, te je postavio pitanje: „Gdje je novac od opće korisnih funkcija šuma u FBiH i zašto se nije koristio zašto je bio namjenjen”?
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. je istakao da je ovaj zakon najvažnije piutanje za sve šumare, smatrajući da je trenutno vrlo teška situacija i da je teško popraviti ovaj Prednacrt zakona amandmanima. Naglasio je da ne misli da se može amandmanima popraviti sa ovim prijedlogom Zakona stanje u šumarstvu, te je prisutnima prezentirao svoj stav iz obrazloženja Prednacrta zakona, naglašavajući da kroz raspravu svi budu krajnje precizni i da dobijemo ono što je primjenljivo na terenu, kako ne bi ponavljali ranije greške. Na kraju je podvukao da Udruženje traži od državnih institucija hitno donošenje Zakona o šumama FBiH.
Doc.dr. Ahmet Lojo je rekao da je svrha donošenja zakona da obezbjedi održivo gazdovanje šumama na principu trajnosti, što to nije slučaj sa Prednacrtom zakona. Pošto još nema zvaničnog Nacrta zakona po kojem bi se izjasnili, a koji bi bio ponuđen na javnu raspravu, Udruženje nije puno obrazlagalo i otvaralo puno pitanja, ali se sve analiziralo što je bilo dostupno. Kad bi se ovakav Zakon usvojio, ne bi bio provodljiv i ovakav ponuđeni tekst Zakona ne osigurava opstojnost i reprodukciju svih funkcija šuma i neće biti novca za unapređenje stanja šuma, te bi doprinijelo daljoj devastaciji šuma i neće ispuniti svrhu donošenja Zakona.
Bajro Makić, dipl.ing.šum. je naglasio da je delegat u Parlamentu FBiH i da su svi dosadašnji prijedlozi Zakona o šumama FBiH, a koji su bili u parlamentarnoj proceduri povučeni. Naglasio je da se sada dešava da osim UŠIT-a, niko se ne interesuje za donošenje Zakona, ni preduzeća, uprave, lokalne zajednice, niko. Istakao je da je zadatak radne grupe bio da samo prikupi minimum materijala da se dođe do forme Prednacrta zakona o kome bi se razgovaralo, te objasnio prisutnima da članovi radne grupe nisu ti koji predlažu zakon. Sugerisao je da se svi uključe i učestvuju i pomognu donošenju Zakona i da se postigne visok stepen saglasnosti oko svakog člana, a na kraju je naglasio da se mora postupiti u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH po pitanju Zakona.
Doc.dr. Ahmet Lojo je zatim upoznao prisutne da nije planirano otvaranje šire rasprave po ovom pitanju, jer je Udruženje planiralo posebnu, tematsku  sjednicu po pitanju zakona, te je zamolio sve diskutante  da daju konkretne prijedloge i da se ne ponavljaju ista pitanja.
Pero Banjac, dipl.ing.šum. je istakao da Udruženje ne treba da ponudi saradnju resornom federalnom ministarstvu, nego da nas punovažno uvažavaju kao partnera, i da Udruženje tj. nauka i struka predloži i njima preda Prednacrt zakona, a onda oni neka razmatraju da li šta valja ili ne, ukoliko su to u stanju uraditi. Ovdje se ne zna ni ko je autor, radna grupa, ministarstvo ili? Hitno zahtjevati od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da UŠIT uvrsti kao saradnika na izradi Prednacrta zakona o šumama FBiH. Na kraju je istakao da ovaj prednacrt liči na Zakon po redoslijedu članova, ali po sadržaju, ne zna da li liči na Zakon.
Pošto više nije bilo diskutanata po ovoj tački dnevng reda, Skupština Udruženja, jednoglasno usvaja sljedeće

ZAKLJUČKE

 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine izražava zabrinutost zbog ne postojanja i ne donošenja Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine već šest punih godina, a što je se negativno odrazilo na sveukupno stanje u šumarstvu.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine traži od  nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine hitno postupanje u izradi prihvatljivog Zakona o šumama FBiH!
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je zaključila da ponuđeni tekst Prednacrta Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine ne pruža u cjelini prihvatljiva normativna rješenja u upravljanju, korištenju i nadzoru nad gazdovanjem šumama. Eventualnom implemetacijom Prednacrta ZoŠ-a FBiH došlo bi do blokade u realizaciji određenih operativnih poslova u upravljanju i korištenju, odnosno nemogućnošću provođenja Zakona. Prema tome, ponuđenim Prednacrtom ZoŠ-a FBiH se ne postiže osnovni cilj donošenja Zakona, a to je potrajnost u gospodarenju sa šumama za obezbjeđenje i unapređenje ekoloških, socioloških i ekonomskih funkcija šume. Prema ponuđenim rješenjima neće biti dovoljno sredstava za ulaganje u unapređenje stanja šuma, saniranje i prevencije u zaštiti šuma, ulaganja u šumarsku infrastrkturu itd.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine izražava svoju zabrinutost zbog neusklađenosti Prednacrta ZoŠ-a FBiH, sa Zakonom o državnoj službi, Zakonom o radu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o prekršajima i drugim propisima. Pojedini dijelovi nacrta Zakona nisu do kraja definisani, pa se ne može zaključiti kako bi se određene odredbe Zakona implementirale.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine zahtjeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se Udruženje uključi u postupak izrade prihvatljivog Zakona o šumama FBiH, zajedno sa drugim zainteresovanim stranama u istom, jer očigledno, dosadašnji način rada nas ne dovodi do zadovoljavajućeg kompromisnog rješenja.
 • Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine traži od svojih kolektivnih članica i Federalnog granskog sindikata da upute zahtjev prema Vladi FBiH, Federalnom minisrtarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Ekonomskom socijalnom vijeću FBiH, da korisnici šuma – preduzeća šumarstva i kantonalne uprave za šumarstvo učestvuju kao poslodavci u raspravi Prednacrta ZoŠ-a FBiH u cilju donošenja prihvatljivog ZoŠ-a FBiH.

Ad. 5. a), b) i c) Predsjednik Udruženja se u uvodu tačke dnevnog reda još jednom zahvalio domaćinima XV. Redovne Skupštine Udruženja ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, izraživši žaljenje što direktor preduzeća Draško Brnić nije sa nama zbog zdravstvenih problema, želeći mu brz oporavak,  te je prezentirao Izvještaj o radu za 2015. godinu, dok je Finansijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu prezentirao generalni sekretar Udruženja Azer Jamaković. Nakon što su izvještaji prezentirani, a pošto nije bilo diskusije, predsjednik Skupštine je izvještaje stavio na glasanje, te Skupština Udruženja jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

 • Usvajaju se Izvještaj o radu za 2015. godinu, Finansijski izvještaj za 2015. godinu i Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu.

Ad. 6. a) i b) Podpredsjednica Udruženja Samira Smailbegović, dipl.ing.šum. prezentirala je Plan rada za 2016. godinu, dok je predsjednik Skupštine naglasio da je Finansijski plan za 2016. godinu dostavljen svim delegatima i objavljen na web stranici, tako da nema potrebe da se prezentira, te su delegati jednoglasno podržali prijedlog predsjednika Skupštine.
Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po tačkama 6. a) i 6. b) dnevnog reda, nakon čega su u diskusiji učestvovali:
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. čestitao je Upravnom odboru Udruženja na rezultatima istakavši da je vrlo bitno ko vodi kuću, jer koliko vidi da se članice Udruženja vraćaju, što nije bio primjer ranijih godina i zatražio da se vratimo ovom ozračju, kako bi još više unaprijedili rezultate. Istakao je da bi UŠIT trebao vršiti analizu stanja šuma godišnje i predložiti set mjera za poboljšanje stanja, tj. dati svoje rezultate. Dalje je istakao problem krađa u šumama, nestručnog gazdovanja, nestanka šuma na određenim područjima, naglasivši da su ova pitanja vrlo bitna kako nas kao struku i šumare ne bi neko povezivao sa organizovanim kriminalom. Predložio je da se konkretno poduzmu aktivnosti na gašenju požara kroz pozive kolektivnim i ostalim članicama i kroz aktivno učešće na svim područjima Bosne i Hercegovine i da ne iskazujemo samo zabrinutost, nego da svi učestvujemo u gašenju šumskih požara. Predložio je i veći angažman svih kolega, preduzeća i institucija da sve manifestacije o šumama organizuju šumari, a ne neke druge struke i pojedinci.
Munib Kljajić, dipl.ing.šum. je ponovno konstatovao koliko je realna kupovina poslovnog prostora Udruženja, da se svake godine ne ponavljamo po tom pitanju, te je podržao učešće naših sjekača na međunarodnim takmičenjima, naglasivši da je Bosna i Hercegovina prije rata imala svjetske prvake sjekače. Dalje je zamolio da se donese zvanično odluka da svi pojedinačni članovi Udruženja plačaju 1. ili 2. KM mjesečno, tako što će im se pri isplati plata odbiti taj dio na ime članarine Udruženju i da se i ovo pitanje više ne povlači na Skupštinama iz godine u godinu.
Doc.dr. Ahmet Lojo se naglasio da smo svi mi UŠIT, a ne samo Ahmet Lojo, Refik Hodžić, Azer Jamaković ili neko drug i da se trebamo svi angažovati kako bi unaprijedlili stanje, napominjući da su svi u Udurženju, osim generalnog sekretara volonteri i da svi imaju svoje profesionalne obaveze u preduzećima i institucijama.
Nakon diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

 • Usvaja se Plan rada za 2016. godinu.
 • Usvaja se Finansijski plan za 2016. godinu.

Ad. 7. Knjigu: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića u izdanju Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine i suizdavača Silva Slovenica – izdavačkog centra Šumarskog instituta Slovenije, promovisao je prof.em.dr. Vladimir Beus, čestitajući na kraju autorima na izdanju ovog vrlo važnog djela.
Prisutnima se kratko obratio i prof.dr. Dalibor Ballian zahvalivši se Udruženju na pažnji, pozivu, promociji i podršci za izdavanjem ove knjige. U pripremi je nova knjiga i nada se promociji nove knjige, iduće godine na Međunarodni dan šuma.

Ad. 8. Predsjednik Skupštine je istakao da je prošle godine usvojen Pravilnik o dodjeli priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja, te smo iskoristili priliku za ovu Skupštinu da dodjelimo  bivšim predsjednicima Udruženja i predsjednicima Skupštine Udruženja Plakete počasnih članova, ali prije toga u skladu sa Pravilnikom, Skupština mora donijeti odluku o istom.
Pošto nije bilo diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

 • Dodjeljuju se Plakete počasnog člana Udruženja bivšim predsjednicima Udruženja i predsjednicima Skupštine Udruženja i to: Ahmetu Sejdiću, Omeru Pašaliću, Mersudinu Avdibegoviću, Seadu Hadžiabdiću, Ahmedu Dizdareviću i Fadilu Šehiću.

Nakon što je predsjednik Udruženja prisutnim dobitnicima uručio plakete i nakon što su se isti kratko obratili Skupštini, predsjednik Skupštine je zvanično zatvorio XV. Redovnu Skupštinu Udruženja.

Skupština je završena u 13,30 sati.

            Zapisnik vodio                                                                                   Predsjednik Skupštine

Azer Jamaković, dipl.ing.šum.                                                                Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp