ZAPISNIK SA XIV. REDOVNE – IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Sarajevu dana 18.12.2015. god. (petak) u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10 sa početkom u 10,00 sati.
Prisutno je bilo 48 (četrdesetosam) delegata, a odsutno 17 (sedamnaest) delegata i to: Alija Hodžić, Aida Ibrahimspahić, Jusuf Musić, Senada Germić, Amila Meškin, Fahrudin Brkić, Zoran Jozinović, Sanela Mulić, Omer Pašalić, Merima Hajdar, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Dževad Đanić, Dino Agović, Zijad Mujić, Samir Čajić i Faruk Hasanagić uz prisustvo 12 (dvanaest) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine.
Nakon pozdravnih riječi, predsjednik Skupštine je obavjestio delegate da će se za iduću redovnu Skupštinu Udruženja, koja će se održati u martu 2016. godine, izvršiti reizbor delegata u skladu sa Statutom i Pravilnikom o članstvu, jer je Udruženje dobilo nove kolektivne članice.
Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje i Skupštini je predložio sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
 1. Statuta.
 2. Pravilnika o članstvu.
 3. Pravilnika o radu Suda časti.
 4. Pravilnika o priznanjima.
 5. Poslovnika o radu Skupštine.
 6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 2. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 3. Tekuća pitanja.

Nakon što je predložen dnevni red, predsjednik Skupštine je dopunio dnevni red pod tačkom 7., kako slijedi:

7. a) Razrješenje Fadila Šehića, dipl.ing.šum. kao člana Predsjedništva Udruženja na zahtjev Podružnice USK.
7. b) Izbor i imenovanje mr.sc. Sabahudina Solakovića za člana Predsjedništva Udruženja na prijedlog Podružnice USK.

Predsjednik Skupštine stavio je predloženi Dnevni red na razmatranje, te pošto nije bilo diskusije na predloženi Dnevni red ,glasanjem Skupština donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red XIV. Redovne Skupštine Udruženja uz dopune dnevnog reda u tačci 7. koje je predložio predsjednik Skupštine.

Ad. 1. Predsjednik Skupštine je zvanično otvorio XIV. Redovnu Skupštinu Udruženja, te je po Poslovniku o radu Skupštine Udruženja predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Denisu Begić – člana, Azru Čosović (zamjenski delegat umjesto preminule kolegice Aide Ožegović) – člana i Refika Hodžića – predsjednika Radnog Predsjedništva, a za zapisničara Azera Jamakovića, te je nakon iznešenih prijedloga, Skupština donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog Radnog predsjedništva i zapisničara XIV. Redovne Skupštine Udruženja.

Ad. 2. Skupštini su se sa pozdravnim riječima, te željama za uspješnim radom Skupštine, obratili redoslijedom: doc.dr. Ahmet Lojo, Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. i prof.em.dr. Vladimir Beus.

Ad. 3. Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje Zapisnik sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH, te Skupština Udruženja donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBiH.

Ad. 4. Predsjednik Skupštine je obrazložio detalje zbog kojih se pristupilo izmjenama i dopunama Statuta Udruženja, te je obrazložio članove Statuta koji su izmjenjeni. Nakon obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju, te su u diskusiji učestvovali:
Munib Kljajić, dipl.ing.šum. koji je istakao da je uputio par primjedbi na Statut Udruženja i to:

 • u članu 7. da se titule usklade sa stvarnim nazivima u diplomama, pa da ne bude masteri šumarstva, nego magistri šumarstva, te da se dodaju još i doktori šumarskih nauka;
 • u članu 36. da u Kolegij Skupštine učestvuje i predsjednik Upravnog odbora;
 • u članu 38. stav 5. Statuta da institucija iz koje dolazi predsjednik Skupštine po isteku mandata, ne može kandidovati nikoga za tu poziciju, minimalno u naredna četiri (4) mandata;
 • u članu 46. kod izbor predsjednika Upravnog odbora da institucija iz koje dolazi predsjednik Upravnog odbora po isteku mandata, ne može kandidovati nikoga za tu poziciju, minimalno u naredna četiri (4) mandata.

Predsjednik Udruženja se zahvalio kolegi Munibu na primjedbama, te je istakao da je Predsjedništvo mnogo vremena utrošilo analizirajući ove mandate, kako bi došli do ovog prijedloga Statuta, koji je predložen, te smatra da ne treba ništa mjenjati. U budućnosti može doći kvalitetan kadar za predsjednika Udruženja, a neće moći biti kandidovan zbog formalnih stvari. Naglasio je da je bilo dosta prijedloga i dosta vremena je utrošeno, tako da se dobilo ovo optimalno riješenje.

Nakon što više nije bilo primjedbi i diskutanata, predsjednik Skupštine je stavio primjedbe kolege Muniba Kljajića na glasanje, te Skupština Udruženja donosi slijedeće

ZAKLJUČKE

 • Sa jednim (1) glasom “ZA”, bez glasa “SUZDRŽAN” i četrdesetsedam (47) glasova “PROTIV”, odbijaju se primjedbe kolege Muniba Kljaića koje je podnio na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruženja, osim da se u članu 7. Statuta Udruženja, nazivi titula bačelori i masteri šumarstva usklade u skladu sa nazivima titula u diplomama. Zadužuje se sekretar Udruženja za dalje aktivnosti po ovom zaključku;

Predsjednik Skupštine je nakon toga stavio izmjene i dopune Statuta Udruženja na glasanje, te Skupština Udruženja donosi slijedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruženja, sa izmjenom u članu 7., gdje je potrebno uskladiti nazive titula bačelori i masteri šumarstva sa stvarnim nazivima u diplomama.

Poslije usvojenog Statuta Udruženja, predsjednik Skupštine je obrazložio izmjene i dopune u pravilnicima i poslovnicima koji su pripremljeni za glasanje i dostavljeni svim delegatima Skupštine, naglasivši da je jedino novo od svih akata, Pravilnik o priznanjima, te je otvorio raspravu.
Nakon  što nije bilo diskusije, Skupština Udruženja donosi slijedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvajaju:
 1. Pravilnik o članstvu.
 2. Pravilnik o radu Suda časti.
 3. Pravilnik o priznanjima.
 4. Poslovnik o radu Skupštine.
 5. Poslovnik o radu Kolegija Skupštine.

Ad. 5. Nakon što je predsjednik Skupštine obrazložio da je u skladu sa usvojenim Pravilnikom o priznanjima potrebno donijeti Odluku o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja, naglasio je da je Odluka dostavljena svim delegatima Skupštine u materijalima, te nakon što nije bilo disusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

 • O imenovanju Komisije za dodjelu priznanja koju čine:
 1. Predsjednik Upravnog odbora.
 2. Predsjednik Skupštine.
 3. Predsjednik Nadzornog odbora.
 4. Predsjednik Statutarne komisije.
 5. Predsjednik Suda časti.

 

Ad. 6. Predsjednik Udruženja je uputio čestitke delegatima Skupštine na usvojenim izmjenama i dopunama Statuta i poslovnika, istakavši da će isti omogućiti u budućnosti kvalitetniji i transparentniji način rada. Naglasio je da je Zakon o šumama FBiH, glavna tema već dugo vremena i da očuvanje šuma jedan od glavnih zadataka i briga svakog člana našeg udruženja. Istakao je da ne može tačno reći u kojoj je fazi trenutno Zakon o šumama FBiH, ali da može dati informaciju šta je radilo Udruženje u međuvremenu po pitanju zakona. Prije svega, Udruženje je dosta intenzivno i aktivno se oglašavalo ne samo službenim dopisima nosiocima vlasti sa zahtjevom za bržim donošenjem zakona, već i medijima. Koliko je ovaj proces bitan, činjenica je da smo, donekle imali pozitivan trend stanja u šumarstvu poslije rata, sve do momenta kada je zakon prestao da važi i trenutno imamo neusklađenost pravne legislative na federalnom i kantonalnom nivou, što je dovelo do problema u normalnom funkcionisanju gazdovanja šumama i prvenstveno njihovom održanju, kao trajne jedinice u budućnosti i kao najvažnijeg prirodnog resursa u BiH. Prednacrt Zakona o šumama FBiH smo svi imali priliku vidjeti i svi smo imali primjedbe na isti koje su dostavljene resornom Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.  Novi zakon mora biti kompromisno društveno rješenje po pitanju gazdovanja šumama, a ono gdje ne smije biti kompromisa i zbog čega se zakon donosi, jeste da se očuvaju šume za budućnost i buduće generacije tj. da se osigura održivo gazdovanje šuma. Dalje je istakao, da lokalne zajednice trebaju da imaju najveće koristi od korištenja resursa na svom području, ali ne postoji u razvijenim zemljama, ni nigdje u Evropi slučaj da preduzeća šumarstva finansiraju lokalnu zajednicu i trenutno se najviše polemike vodi oko toga, koliko će preduzeće šumarstva iz svog ukupnog prihoda dati lokalnim zajednicama i drugim fondovima, koliko će vlast uzeti od preduzeća šumarstva, a kako će se nadomiriti, odnosno vratiti za unapređenje stanja šuma o tome se najmanje vodi računa. Način finansiranja OKFŠ-a još nije rješen i ima nekih prijedloga koje nisu zadovoljavajuće i mi ne znamo šta će biti konačan prijedlog zakona i nadamo se da će biti završen na zadovoljstvo svih nas i mi ćemo svakako pratiti čitav proces i reagovat kad treba na sve ono što ne odgovora stanovištu šumarske struke i održivosti gazdovanja šumama ubuduće.
Predsjednik Skupštine je istakao da je bio član radne grupe koje je imenovala Vlada FBiH i od onoga što su dogovorili kao radna grupa, od strane Federalnog ministarstva nije usvojeno ni 5 % i ističe da se neko krije iza radne grupe, te naglašava da prijedlog prednacrta zakona nije urađen onako kako je definisano na radnoj grupi. Predložio je da Skupština formira komisiju ili ovlasti Upravni odbor da formira komisiju  koja će kada izađe nacrt zakona, stavljati primjedbe na isti u skladu sa smjernicama Udruženja, te je otvorio raspravu po ovom pitanju:
Prof.em.dr. Vladimir Beus je također naglasio da je dosta toga što su kao radna grupa dogovrili nije bilo uvršeteno u prednacrt zakona. Upoznao je prisutne da je početkom novembra premijer FBiH sazvalo nekoliko kolega i to: prof.dr. Mirzu Dautbašića dekana  Šumarskog fakulteta, doc.dr. Ahmeta Loju predsjednika Udruženja, dr. Šefika Koričića, kolegicu mr.sc. Danicu Cigelj i njega, te se u par dana zajedno sa premijerom FBiH prošlo kroz cjelokupan zakon, te da je najviše problema bilo oko zahtjeva lokalnih zajednica. Istakao je da su naglasili premijeru da lokalne zajednice trebaju da imaju neke nadležnosti u okviru šumarstva, ali ne da donose akte, nego da daju mišljenje, kao npr. kod  ŠGO-a. Premijer se na kraju zahvalio i rekao da materijal koji smo zajedno pripremili ide dalje u proceduru i da se čeka mišljenje politike, te da bi do početka proljeća, zakon trebao uči u proceduru.
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. je istakao da kao struka moramo zahtjevati hitno donošenje zakona u interesu zaštite šuma i zaštite šumarske struke, te dati određenje prema zakonu i da trebamo biti jasni i glasni, jer je naša budućnost upitna, ako ovo zakonsko riješenje ne bude kvaliteno doneseno, pogotovo kada imamo sada situaciju da ćemo imati sanacione programe. Zahtjevamo hitno donošenje Zakona o šumama, zaštite šume i zaštita struke i upozorava i da su zbog 7 godina nepostojanja zakona, sve šumarske institucije upitne.
Samira Smailbegović, dipl.ing.šum. je naglasila da Udruženje dugi niz godina nastoji da se nametne organima vlasti, piše dopise, zahtjeve, medijski se oglašava, aktivno je i preko komisija, Predsjedništva, ali smatra da se šumari trebaju aktivnije uključiti u politiku i da preko nje pokušaju unaprijediti stanje struke, ali da ni sami šumari nemaju jedinstven stav po mnogim pitanjima.
Mirsad Jusić, dipl.ing.šum. je naglasio da su glavni problem lokalne samouprave tj. njihova želja da se šumarije odcjepe iz kantonalnih preduzeća, a da je razlog raspodjela dobiti koja se ostvaruje svake godine. Predložio je da ukoliko preduzeće ostvari dobit, da ne ide lokalnim zajednicama, nego da se podjeli proporcionalno podružnicama prema etatu. Istakao je da što se tiče čuvanja šuma u USK, odakle dolazi, pravi haos i da su ogromne štete od nelegalne sječe, pogotovo na području Bosanske Krupe. Uputio je pitanje na koji se način misli finansirati izrada ŠGO i prikupljanja taksacionih podataka, unapređenje gazdovanja šumama i sl., te zamolio pošto nema još zvanične verzije nacrta zakona, da mu neko iz radne grupe odgovori. Na kraju je insistirao da se čuvanje šuma vrati u nadležnost šumsko privrednih društava.
Nevzeta Elezović, dipl.ing.šum. je predložila da se naporavi pritisak na vlast da se što prije usvoji Šumarski program FBiH u koji je utrošeno dosta budžetskog novca i da se neka zakonska rješenja crpe iz tog dokumenta.
Predsjednik Udruženja je istakao da se glas našeg udruženja uvažava kod politike, a rezultat je inicijativa premijera FBiH, koji je i uputio poziv da predsjednik Udruženja zajedno sa ostalim kolegama učestvuje na pripremi nacrta zakona, kojem je učestvovao i sam premijer FBiH Fadil Novalić. Premijer FBiH je tražio da se sam uvjeri u kvalitet novog rješenja zakona. Dosta toga je od primjedbi Udruženja ugrađeno, ali je to dio koji suštinski ne ulazi u nadležnosti ili finansiranje. Čuvarska služba će se vratiti u nadležnost preduzeća šumarstva, ali se na ime toga neće smanjiti udio, te sufinansiranja za lokalne zajednice. Dalje je naglasio da je čuvanje privatnih šumama ostalo nerješeno, ko je nadležan za gašenje požara kad se pojave itd. Istakao je na kraju da cijeli proces odabira radne grupe za izradu prednacrta zakona nije dobro urađen, kao ni sav dalji postupak. Čim doznamo informaciju oko nacrta zakona, proslijedit ćemo svom članstvu, kako bi dali svoje mišljenje.

Nakon diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

 

ODLUKU

 • Ovlaštuje se Upravni odbor Udruženja da formira Komisiju koja će po objavljivanju Nacrta Zakona o šumama FBiH, pripremiti primjedbe i dostaviti ih nadležnim institucijama.

ZAKLJUČCI

 • Hitno uputiti dopis prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti FBiH da se usvoji Zakon o šumama FBiH u skladu sa principima nauke i struke.
 • Hitno uputiti Parlamentu FBiH dopis za hitnim donošenjem Šumarskog programa FBiH.

 

Ad. 7. a) i 7. b) Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da je ispred Podružnice USK, odnosno Udruženja šumara USK-a “Grmeč” stigao zahtjev za razrješenje člana Predsjedništva Fadila Šehića, dipl.ing.šum. iz  USK, koji je otišao u penziju, te prijedlog za imenovanje mr.sc. Sabahudina Solakovića na mjesto novog člana Predsjedništva iz USK. Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju.
Pošto nije bilo diskusije, Skupština Udruženja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

 • Razrješuje se Fadil Šehić, dipl.ing.šum. sa mjesta člana Predsjedništva Udruženja ispred Podružnice USK.
 • Imenuje se mr.sc. Sabahudin Solaković za člana Predsjedništva ispred Podružnice USK.

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je delegate upoznao sa par informacija, te zvanično zatvorio XIV. Redovnu Skupštinu Udruženja.
Skupština je završena u 11,45 sati.

 

Predsjednik Skupštine
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

 Zapisnik vodio
Azer Jamaković, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp