ZAPISNIK SA X. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Zenica, 23.03.2012. godine
Broj: 01/S/12

ZAPISNIK
SA X. REDOVNE SKUPŠTINE 
UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH
Održane dana 22.03.2012. god. (petak) u Zenici u velikoj Sali Općine Zenica, sa početkom u 11,00 sati.
Prisutno je bilo 47 (četrdesetsedam) delegata, a odsutno 18 (osamnaest) delegata uz prisustvo 17 (sedamnaest) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te utvrdio da postoji kvorum za održavanje Skupštine, te je Skupštini predložio slijedeći

DNEVNI RED

 • Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 • Pozdravne riječi.
 • Prezentacija: “Trendovi međunarodne šumarske politike:  globalni izazovi – regionalne naučno- istraživačke inicijative”.
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 • Razmatranje i usvajanje:
 • Izvještaja o radu za 2011. godinu.
 • Finansijskog izvještaja za 2011. godinu.
 • Izvještaja Nadzornog odbora za 2011. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje:
 • Plana rada za 2012. godinu.
 • Finansijskog plana za 2012. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje:
 • Normativnih akata Udruženja – Poslovnik o radu Suda časti i Poslovnik o članstvu .
 • Tekuća pitanja.

 

Nakon što je predložen dnevni red, isti je stavljen na usvajanje, te Skupština donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red X. Redovne Skupštine Udruženja.

 

Ad. 1. Predsjednik Skupštine je zvanično otvorio X. Redovnu Skupštinu Udruženja i predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Fahru Čajić, dipl.ing.šum., Samiru Smailbegović, dipl.ing.šum. i Fadila Šehića, dipl.ing.šum., a za zapisničara je predložio sekretara Udruženja Azera Jamakovića, te je nakon iznešenih prijedloga, Skupština donijela slijedeći

 

 

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog Radnog predsjedništva i zapisničara X. Redovne Skupštine Udruženja.

Nakon usvojenog prijedloga članova Radnog predsjedništva i zapisničara Skupštine, predsjednik Skupštine zamolio je imenovane da zauzmu svoja mjesta, te je informisao prisutne da je Udruženje u saradnji sa ŠPD-om ZDK i Upravom za šumarstvo ZDK,  pripremilo sadnju šest sadnica ispred Bosanskog narodnog pozorišta Zenica,
u sklopu obilježavanja 21. Marta, “Međunarodnog dana šuma” i kao trajnu uspomenu na održavanje X. jubilarne Skupštine Udruženja u Zenici.

Ad. 2. Predsjednik Skupštine je istakao da su Skupštini Udruženja pored delegata, prisutni i brojni gosti, te je zamolio prisutne goste da se obrate Skupštini Udruženja.
Skupštini su se sa izrazima dobrodošlice, pozdravnim riječima, željama za uspješnim radom Skupštine i čestitkama povodom obilježavanja “Međunarodne godine šuma”, obratili: gospođa Nevzeta Elezović – direktorica Uprave za šumarstvo ZDK, gospodin Mirzet Kopić – direktor ŠPD-a ZDK, prof.dr. Faruk Mekić – dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gospodin Aziz Čosić – savjetnik ministra Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, gospodin Samir Selimović – ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK i gospodin Fikret Pljevljak – premijer ZDK.

Ad. 3. Prezentaciju: “Trendovi međunarodne šumarske politike:  globalni izazovi – regionalne naučno- istraživačke inicijative”, prezentirali su Dženan Bečirović i Senka Mutabdžija sa Katedre za politiku, ekonomiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ad. 4. Predsjednik Skupštine je upoznao delegate da je zapisnik sa IX. Redovne Skupštine Udruženja objavljen u časopisu “Naše šume”, na web stranici Udruženja i dostavljen delegatima u pripremnim materijalima za Skupštinu, te je nakon toga stavio zapisnik na razmatranje. Nije bilo primjedbi ni diskusija na zapisnik, te Skupština donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja zapisnik sa IX. Redovne Skupštine Udruženja.

Ad. 5. a) Predsjednik Predsjedništva Udruženja, prof.dr. Mersudin Avdibegović, prezentirao je Izvještaj o radu Udruženja za 2011. godinu i između ostalog je istakao da je Udruženje moralo napustiti prostorije u JP “Bosanskohercegovačke šume”, te da je Udruženje trenutno smješteno na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, smatrajući da to nije  dugoročno najbolja opcija. Dalje je naglasio da je Udruženje kontinuirano imalo angažman u procesima šumarske politike, na način da je nastojalo da aktivno učestvuje u javnim raspravama i diskusijama na koja je pozivano, da da svoj doprinos prevazilaženju nepovoljne situacije po pitanju Zakona o šumama FBiH i da zadrži i odbrani principe koji su predloženi i usvojeni na Vanrednoj Skupštini. Naglasio je da je trenutno stanje po pitanju Zakona za Udruženje neprihvatljivo, jer opcija kojom šume treba dati općinama, nije prihvatljiva, te je pozvao sve ukoliko smatraju drugačije, da se jave za raspravu po ovom pitanju. U nekoliko je navrata svim akterima šumarske politike, Predsjedništvo upučivalo dopise, gdje je izraženo nezadovoljstvo i zabrinutost trenutnim stanjem sa šumarskim zakonodavstvom i iskazana otvorena spremnost za saradnju sa ciljem prevazilaženja trenutne situacije, ali da nikada odgovor nije stigao, te je upoznao prisutne sa informacijom da je Dom naroda zaključio da se Zakon unaprijedi i  revidira  u saradnji sa strukovnim udruženjima, ali da taj zakon

 

nikada nije došao do Udruženja. Napomenuo je da je pripremljen i novi dizajn časopisa, da je obilježen jubilej  reintrodukcije dabra u BiH, koji je iskorišten i za sječanje na lik i djelo kolege, rahmetli Seada Hadžiabdića, da su u tri navrata organizovane studijske posjete Turskoj, te jedna Mađarskoj, dok je za dvoje naših stručnjaka iz rasadničke proizvodnje, organizovan odlazak na seminar u Tursku, kao i to da je nastavljena saradnja sa Turskim šumama na dva projekta, koja su još aktivna, te da je najavljen dolazak kolega iz Švedske.
Na kraju je rekao da stoji na raspolaganju za raspravu i kritike na račun Udruženja, ali je istakao da svi rade volonterski, te da entuzijazmom  u tom radu, vjerovatno proizvedu i greške na koje želi da delegati  ukažu iz jednog razloga, a to je da bi Udruženje bilo jače i bolje i zaštitilo interese šumarske struke i njenih članova.

5. b) i c) Sekretar Udruženja je prezentirao Finansijski izvještaj za 2011. godinu, te je po ovlaštenju članova Nadzornog odbora, koji nisu mogli prisustvovati Skupštini Udruženja, pročitao Izvještaj Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Nakon što su prezentirani izvještaji po 5.  tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine je otvorio raspravu u kojoj su učešće uzeli:
Šemso Šarić, šum.teh.  je imao primjedbu na dostavu poziva i materijala za Skupštinu Udruženja, te postavio pitanje u vezi sa porastom prihoda od članarine i smanjenim prihodima na osnovu projekata.
Predsjednik Skupštine je upoznao delegate sa procedurom dostavljanja poziva za Skupštinu, te da se pozivi nalaze u elektronskoj formi na web stranici Udruženja, kao i materijali za istu,  te da ne zna razlog zbog čega je poziv izostao.
Pošto nije bilo više diskutanata, sekretar Udruženja je obrazložio pitanja delegata Šemse Šarića.
Predsjednik Skupštine je nakon što nije bilo više diskutanata, stavio izvještaje pod tačkom dnevnog reda 5. a), 5. b) i 5. c) na glasanje, te je Skupština donijela sljedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja Izvještaj o radu Udruženja za 2011. godinu.
 • Jednoglasno se usvaja Finansijski izvještaj za 2011. godinu.
 • Jednoglasno se usvaja Izvještaj Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Ad. 6. a) Jusuf Čavkunović, zamjenik predsjednika Predsjedništva je prezentirao Plan rada za 2012. godinu  i istakao da bi bilo dobro da više kolega daje prijedloge i sugestije na Finansijski plan i Plan rada za 2012. godinu. Naglasio je da se mora pokrenuti proceduru preregistracije Udruženja u skladu sa novim sjedištem, te je potrebno da Skupština donese odluku za kupovinu poslovnih prostorija Udruženja, kao trajnim rješenjem smještaja. Zahvalio se Komisiji za članstvo na radu oko pravilnika, te istakao da se planira, volonterski angažman studenta šumarstva za tehničku pomoć sekretaru, te da se u skladu sa mogućnostima, tokom godine angažuje jedno ili dva lica, koja su završili Šumarski fakultet, da odrade pripravnički staž u Udruženju i steknu mogućnost apliciranja za posao.  Upoznao je prisutne sa projektnim aktivnostima Udruženja, stipendiranju jednog studenta i učenika, te da je jedan od glavnih prioriteta da organi Udruženja aktivno budu prisutni po pitanju šumarskog zakonodavstva, odnosno svim aktivnostima koje se provode po ovom pitanju. Dalje je istakao da je od planiranih aktivnosti  i jačanje saradnje sa strukovnim udruženjima u zemlji i regiji, učešće Udruženja na IUFRO konferenciji 9, učešće članova Udruženja na EFNS-u, gdje je još jednom pohvalio izvanrednu organizaciju EFNS-a na Igmanu koja je bila u organizaciji UŠIT-a i pozvao sve zainteresovane da se prijave za učešće na sljedećem EFNS-u, koji će se održati u Hrvatskoj, te je još dodao da su planirane aktivnosti na unaprijeđenju imidža šumarske struke i dva

 

jednodnevna stručno-edukativna seminara za članove Udruženja, kao i to da nakon što Skupština odobri predloženi Plan rada za 2012. godinu, Predsjedništvo će pripremiti Operativni plan i analitički ga proširiti i dopuniti, te je inicirao sve kolege na prijedloge, sugestije i kritike, kako bi iste ugradili u kvalitetniji Operativni plan.

6. b) Predsjednik Skupštine je sugerisao, da se za prijedlog Finansijskog plana za 2012. godinu ne podnosi uvodno izlaganje, jer se prvi dio Skupštine vremenski produžio, a delegati su isti dobili u materijalima. Nakon što je usvojen  prijedlog predsjednika Skupštine, otvorena je rasprava po tačkama 6. a) i 6. b).

Učešće u raspravi su uzeli:
Mr.sc. Ahmed Dizdarević, koji je predložio da se napravi retrospektiva rada Udruženja za protekli period.
Šemso Šarić, šum.teh., je predložio da se donese Odluka o izvršenju plačanja prioriteta i upitao da li Udruženje ima neimirenih obaveza.
Juso Omerašević, dipl.ing.šum.  je istakao da imamo kvalitetnih kadrova spremnih da se odupru izazovu vremena i da unaprijede struku, te je zamolio sve kolege da pokažu više jedinstva za dobrobit struke. Podržao je prijedlog premijera ZDK,  da se na Zeničko-dobojskom Kantonu organizira jedan skup po pitanju Zakona, na kojem će biti pozvana UŠIT  i da se iznađe rješenje po tom pitanju.
Aziz Čosić, dipl.ing.šum. je rekao da je došao sa skupa koji je organiziran u Vladi ZDK o Zakonu i da je na tom skupu izneseno da UŠIT daje punu podršku nacrtu Zakona i podržao prijedlog premijera ZDK, za organizacijom nove rasprave po pitanju Zakona, gdje će UŠIT dati svoje mišljenje.
Predsjednik Skupštine je naglasio da će se kroz plan rada  za tekuću godinu, nastaviti sa aktivnostima po pitanju Zakona o šumama FBiH.
Sekretar Udruženja je dao pojašnjenje da Udruženje nema neizmirenih obaveza i da na računu ima dovoljno obezbjeđenih sredstava za normalan rad Udruženja za naredna dva do tri mjeseca. Nakon što nije bilo više diskutanata po ovoj tački dnevnog reda, Skupština donosi sljedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja Plan rada za 2012. godinu. Zadužuje se Predsjedništvo, da pripremi Operativni plan aktivnosti za 2012. godinu, koji će sadržavati nosioce aktivnosti, rokove za izvršenje i konkretizovati sve aktivnosti iz Plana rada za 2012.  godinu uz uvažavanje svih konkretnih primjedbi diskutanata sa X. Redovne Skupštine Udruženja.
 • Jednoglasno se usvaja Finansijski plan za 2012. godinu.

Ad. 7.  Predsjednik Skupštine je upoznao delegate sa procedurom oko pripremanja Pravilnika o radu Suda časti i Poslovnika o članstvu, a koje je usaglasilo Predsjedništvo Udruženja i uputilo u proceduru. Nakon što nije bilo primjedbi, ni diskusije po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine je stavio na glasanje poslovnike, te Skupština donosi sljedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja Pravilnik o radu Suda časti.
 • Jednoglasno se usvaja Pravilnik o članstvu.

 

 

Ad. 8. Predsjednik Skupštine je upoznao delegate, da je Statutom Udruženja u članu 3., sjedište Udruženja u ul. Titova br. 7 u Sarajevu, te da je potrebno izvršiti preregistraciju Udruženja na novo sjedište u ul. Zagrebačka br. 20 u Sarajevu, kako bi se ispoštovala zakonska regulativa po istom, te je uputio prijedlog da se ovlasti Predsjedništvo Udruženja da u skladu sa finansijskim mogućnostima, izvrši kupovinu poslovnih prostorija Udruženja, kao trajnog rješenja za smještaj. Predsjednik Skupštine je stavio prijedloge na raspravu, te pošto nije bilo diskusije po prijedlozima, Skupština Udruženja donosi sljedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja promjena člana 3. Statuta Udruženja, odnosno preregistracija sjedišta Udruženja iz sadašnjih prostorija u ul. Titova br. 7 u Sarajevu, na novu adresu u ul. Zagrebačka br. 20 u Sarajevu. Zadužuje se predsjednik Skupštine da u koordinaciji sa sekretarom Udruženja izvrši navedenu Odluku Skupštine u zakonskom roku.
 • Jednoglasno se usvaja prijedlog da se ovlasti Predsjedništvo Udruženja za kupovinu poslovnih prostorija Udruženja, kao trajnog rješenja za smještaj. Zadužuje se Predsjedništvo da pripremi projekat za obezbjeđenje potrebnih novčanih sredstava za kupovinu poslovnog prostora, te da nakon obezbjeđenja istih, provede kompletnu zakonsku proceduru.

Predsjednik Skupštine je upoznao delegate da se delagat Skupštine, gospodin Ahmet Sejdić obratio pismenim putem u kojem podnosi ostavku na mjesto delegata Skupštine. Predsjedništvo Udruženja je razmatralo navedeni zahtjev i dalo prijedlog da se baza, odnosno Kanton Sarajevo izjasni i predloži Skupštini ime novog delagata umjesto Ahmeta Sejdića, te je zadužen Zejnil Berilo ispred Kantona Sarajevo da dostavi ime novog delegata.
Zejnil Berilo je rekao da baza Kantona Sarajevo predlaže za delegata Skupštine Udruženja, kolegu Samira Omerovića iz JP „Bosanskohercegovačke šume”.
Predsjednik Skupštine se zahvalio kolegi Berilu, te otvorio raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, predsjednik Skupštine je još jednom upoznao delegate sa situacijom po navedenom zahtjevu, te je po drugi put upitao delegate, imaju li potrebu da diskutuju. Nakon što nije bilo diskusije, predsjednik Skupštine je stavio zahtjev na glasanje, kao i prijedlog novog delegata, te Skupština Udruženja donosi sljedeću

ODLUKU

 • Jednoglasno se usvaja pismena ostavka Ahmeta Sejdića na mjesto delegata Skupštine Udruženja.
 • Jednoglasno se usvaja prijedlog da se za u novog delegata Skupštini Udruženja  imenuje Samir Omerović, umjesto Ahmeta Sejdića, a na osnovu prijedloga baze podružnice Kanton Sarajevo.

Predsjednik Skupštine je dalje istakao da je došao dopis od 18 članova Udruženja iz Bosanskopodrinjskog Kantona, odnosno JP „Bosanskopodrinjske šume”, u kojem se zahtjeva promjena dosadašnjeg člana Predsjedništva iz BPK, gospodina Midhata Ahmetovića i imenovanje kolegice Zibije Mehić, dipl.ing.šum. na njegovo mjesto u Predsjedništvu, te je pročitao navedeni dopis u cjelosti, koji je stigao dan prije održavanja Skupštine.  Nakon što je pročitan dopis, predsjednik Skupštine je otvorio raspravu:
Ragib Vranac je rekao da je kolega Sejdić trebao biti pozvan na Skupštinu, da obrazloži ostavku, te je istakao da je neupitan i doprinos kolege Ahmetovića u radu Udruženja i da ne vidi razloga da se Skupština izjašnjava po tom zahtjevu.
Sead Alić je rekao da je podržao stav kolege Vranca i istakao da smatra da je zahtjev za smjenu kolege Ahmetovića neutemeljen, te predložio da se ne raspravlja po zahtjevu i sugerisao delegatima da odbace navedeni dopis.

Predsjednik Skupštine je upoznao delegate sa statutarnim procedurama vezanim za ovaj zahtjev, kao i sa cjelokupnom situacijom vezanom za ovaj dopis.
Dervo Aljović se priključio stavu kolega Alića i Vranca, te istakao da nema razloga za smjenom kolege Ahmetovića, jer je svoje obaveze u Predsjedništvu obavljao korektno i odgovorno.
Midhat Ahmetović je upoznao delegate sa cijelom situacijom vezanom za zahtjev u kojem se traži njegova smjena na mjestu člana Predsjedništva, te je upoznao delegate i sa cjelokupnom situacijom vezanom za njegovu smjenu na mjestu direktora JP „Bosanskopodrinjske šume”, te istakao da je ovo samo revanšizam prema njemu.
Muhamed Zaimović je predložio da iako je glasao „ZA”, da se ostavka kolege Sejdića ponovo razmotri, kao i da se zahtjev za smjenu kolege Ahmetovića odbaci.
Predsjednik Skupštine je rekao da se neće vračati na djelove ove tačke za koju smo već glasali i zamolio da delegati raspravljaju po trenutnoj tački dnevnog reda.
Jusuf Čavkunović je upoznao delegate sa cjelokupnom situacijom vezanom za dopis JP „Bosanskopodrinjske šume”, a koji je razmatran i na sjednici Predsjedništva Udruženja. Istakao je da Predsjedništvo nemože ni imenovati, niti razrješiti nikog iz Predsjedništva, a članstvo Udruženja predlaže onako, kako to Statut kaže, te je napomenuo da ni on u Predsjedništvo Udruženja nije došao voljom nadzornog odbora ili direktora preduzeća, nego voljom baze, odnosno kolega iz njegovog kantona.
Šemso Šarić  je predložio da se odgodi ova tačka dnevnog reda, kao i ostavka kolege Sejdića.
Predsjednik Skupštine je rekao da je pitanje kolege Sejdića  apsolvirano i ne vidi razloga da se vrača na tu tačku, te je rekao delegatima da preispitaju vlastite stavove, jer su po pitanju ostavke kolege Sejdića, svi glasali jednoglasno, te ponovno obrazložio Statut i zatražio od Skupštine da prihvati ili odbaci zahtjev.
Aziz Čosić je istakao da su šumari u mnogo čemu diskriminirani, počevši od toga zašto nemaju ministra šumara, pa do toga da se ministarstva zovu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gdje u samom nazivu je šumarstvo na posljednjem mjestu, iako je najveći resurs, te da kao struka trebamo zaštiti svoje interese.
Nevzeta Elezović je upozorila delegate da je sala za održavanje Skupštine iznajmljena i da je vrijeme za njeno korištenje već odavno probijeno, te je zamolila delegate da raspravu privedu kraju.
Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje zahtjev za promjenu kolege Midhata Ahmetovića na mjestu člana Predsjedništva, a koji su uputili članovi Udruženja iz Bosanskopodrinjskog Kantona.
„ZA” zahtjev je glasalo tri (3) delegata, dva (2) su bila „PROTIV”, dok su ostali bili „SUZDRŽANI”.
Nakon toga predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog BPK-a, da se za člana Predsjedništva ispred BPK-a imenuje Zibija Mehić. „ZA” zahtjev je glasalo tri (3) delegata, dva (2) su bila „PROTIV”, dok su ostali bili „SUZDRŽANI”. Dakle, kako se ni za jedan prijedlog nije izjasnila natpolovična večina po Statutu. Midhat Ahmetović ostaje i dalje član Predsjedništva Udruženja.

Predsjednik Skupštine se zahvalio svima što su se odazvali, te zaključio X. Redovnu Skupštinu Udruženja.

Skupština je završena u 14,30 sati.

Zapisnik vodio                                                                                            Predsjednik Skupštine

Azer Jamaković                                                                                           Fadil Šehić dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp