XI. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kladnju, Dom kulture Kladanj, dana 20.03.2013. god. (srijeda), sa početkom u 11,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Prezentacija projekata Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH.
 3. Pozdravne riječi.
 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 5. Razmatranje i usvajanje:
  a) Izvještaja o radu za 2012. godinu.
  b) Finansijskog izvještaja za 2012. godinu.
  c) Izvještaja Nadzornog odbora za 2012. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje:
  a) Plana rada za 2013. godinu.
  b) Finansijskog plana za 2013. godinu.
 7. Tekuća pitanja.

 

Napomena:  Materijale za Skupštinu dostavit će Vam član Predsjedništva iz vašeg Kantona ili možete skinuti (download) sa WEB stranice Udruženja www.usitfbih.ba

Predsjednik Skupštine: 
Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Dokumenti za download:

Izvjestaj o radu za 2012. Download
Finansijski izvjestaj za 2012. Download
Finansijski plan za 2013. Download
Plan rada za 2013. Download
Zapisnik sa X. Redovne Skupstine USIT FBiH Download
Facebook
Twitter
WhatsApp