OBAVIJEST

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH je po zaključku sa XI. Redovne Skupštine Udruženja, održane dana 20.03.2013. godine u Kladnju, dostavilo dopis broj: 61, 62, 63 i 64/13 od 22.03.2013. godine, predsjedavajućim i sekretarima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, premijeru FBiH i Federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a čiji sadržaj Vam prenosimo u cjelosti:

 

Predmet: Dopis povodom aktuelne problematike i trenutnog stanja u sektoru šumarstva Federacije BiH

 

Poštovani,

Na XI. Redovnoj Skupštini Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH održanoj dana 20.03.2013. godine u Kladnju, nakon rasprave o problematici i trenutnom stanju u sektoru šumarstva Federacije BiH, koje je u najvećoj mjeri posljedica nedonošenja novog Zakona o šumama FBiH, Skupština Udruženja je jednoglasno donijela slijedeće zaključke:

  • – Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH izražava zabrinutost povodom trenutnog stanja u oblasti šumarstva na nivou Federacije BiH. Vjerujemo da i predstavnici zakonodavne vlasti u Federaciji BiH dijele našu zabrinutost koja se temelji na činjenici da trenutno ne postoji adekvatan zakonski okvir za upravljanje i gospodarenje šumskim resursima, da stanje u sektoru šumarstva od rata pa sve do danas nije uređeno na način koji bi poštivao principe šumarske nauke i struke, te da postojeća organizacija sektora šumarstva u Federaciji BiH ne osigurava konzistentnost u kreiranju šumarske politike i definiranju strateških pravaca gospodarenja ovim, za Federaciju BiH najvažnijim prirodnim resursom. Posljedice ovakvog stanja su: devastacija šuma i šumskog zemljišta, visok nivo bespravnih sječa i uzurpacija, milionski gubici u pojedinim javnim preduzećima šumarstva, te opasnost od gubitka radnih mjesta i ozbiljnih socio-ekonomskih problema.
  • – Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH stavlja na raspolaganje sve svoje kapacitete i izražava spremnost da u saradnji sa svim relevantnim subjektima u oblasti šumarstva, zakonodavnom i izvršnom vlašću, nevladinim sektorom, naučno-obrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama, pomogne u izradi i hitnom donošenju adekvatne zakonske regulative koja bi omogućila unaprijeđenje razvoja sektora šumarstva u Federaciji BiH.
  • – Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH je spremno da aktivno učestvuje i bude nosilac svih aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje upravljanja i gospodarenja šumskim resursima. Udruženje je i dosada poduzimalo više konkretnih aktivnosti na spriječavanju i zaustavljanju negativnih pojava u šumarstvu. U tom kontekstu smatramo da je neophodno pripremiti sveobuhvatnu i zajedničku informaciju o stvarnom stanju u šumarstvu Federacije BiH, ali i kompletne države, utemeljenu na naučnim i stručnim kompetencijama, u kojoj bi se analizirali postojeći problemi, dao prijedlog njihovog rješavanja i stvorile pretpostavke za normalizaciju stanja u šumarstvu Federacije BiH po ugledu na napredna šumarstva u zemljama EU.

Naprijed navedeni zaključci ujedno predstavljaju i trajne zadatake Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH, kako bi se mobilisali svi faktori koji mogu doprinijeti prevazilaženju trenutnog nepovoljnog stanja u sektoru šumarstva.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Predsjedništva
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH

Prof.dr. Mersudin Avdibegović

Facebook
Twitter
WhatsApp