ZAŠTITA BIOTOPA I VRSTE VELIKOG TETRIJEBA

U Dubokoj kod Bugojna je dana 17.12.2007. god., organizovan treći radni sastanak po projektu „Zaštite biotopa i vrste Velikog tetrijeba“. Organizator je bio UŠIT FBIH, a učesnici su bili predstavnici ŠPD/ŠGD FBIH, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK, kantonalnih uprava za šumarstvo FBiH, Šumarskog i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lovačkih i planinarskih društava SBK. Nakon iznošenja referata o brojnom stanju pjevališta, broju primjeraka, najnovijim naučnim spoznajama i ugroženosti Velikog tetrijeba na području FBiH, prisutni su predložili sljedeće zaključke:

 1. Zakonskim normama zaštititi Velikog tetrijeba,
 2. Da se Veliki tetrijeb lovi od 15. Aprila,
 3. Tetrijebova staništa bonitirati i moraju imati dva boniteta,
 4. Zabraniti lov na Velikog tetrijeba na period od 2. godine,
 5. Da se vodi računa o kvalitetnom prebrojavanju divljači na terenu-šumarski stručnjaci,
 6. Lovno-čuvarska služba mora biti profesionalna,
 7. Popuniti u skladu sa zakonom Federalnu lovnu inspekciju,
 8. Da se uputi pismo Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povodom hitnih mjera za ugrožene vrste i njihovo spašavanje,
 9. Zakonske propise iz oblasti lovstva približiti propisima EU,
 10. U ŠGO locirati ugrožene vrste i njihova staništa,
 11. Izdvojiti posebna lovišta i proširiti ih,
 12. Totalna dezorganizacija i loš rad SLO BIH, pogotovo u segmentu lovačkih ispita,
 13. Da je potrebna što tješnja saradnja između šumara, lovaca, eko udruga, planinara, turističke zajednice i dr.
 14. Potrebne kvalitetnije LPO koje će raditi država i kojim će se povesti računa o ekonomskom aspektu,
 15. Koncesijama dati lovišta na upravljanje onoj organizaciji koja će ekonomski održavati iste.

Konačan izbor zaključaka će se naknadno izvršiti.
Sastanku su prisustvovali novinari Radio-televizije FBiH i TV Bugojno.

Facebook
Twitter
WhatsApp