STRUČNI SEMINAR Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova

U cilju promocije koncepta cjeloživotnog učenja stručnjaka iz oblasti šumarstva i drvne industrije, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH organizuju stručni seminar na temu: ”Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova”. Cilj seminara je prezentacija najnovijih EU zahtjeva u vezi dokazivanja legalnosti i praćenja porijekla drveta, prikaz domaćih iskustava i predstavljanje slovenačkog bar-kod sistema praćenja porijekla drveta.
Ciljni auditorij predstavljaju: nadležna ministarstva na federalnom i kantonalnim nivoima, menadžment šumsko-privrednih društava, predstavnici javne šumarske administracije na federalnom i kantonalnim nivoima, predstavnici šumarske inspekcije, stručnjaci iz oblasti iskorištavanja šuma, prometa i marketinga proizvoda šumarstva, vlasnici i menadžeri poduzeća drvne industrije itd.
Učešće na seminaru je besplatno. Maksimalan broj učesnika je ograničen na 40. Prednost imaju kolektivni i pojedinačni članovi Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH. Svim učesnicima će naknadno biti dodijeljene odgovarajuće potvrde o učešću na seminaru.

Sadržaj stručnog seminara:

  1. Uvodno obraćanje Dekana Šumarskog fakulteta i Predsjednika Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH.
  2. Međunarodna iskustva u praćenju porijekla drveta u kontesktu EU Uredbe o bespravnim sječama i neophodnim mjerama predostrožnosti (Franc Ferlin).
  3. Trenutne prakse i razvoj administrativno-tehničkih postupaka od doznake stabala do otpreme šumskih drvnih sortimenata u šumarstvu Federacije BiH (Jusuf Čavkunović).
  4. Prezentacija slovenačkog sistema praćenja drvnih sortimenata primjenom bar-kodova (Marjan Kljun).
  5. Diskusija i pitanja.

Pozivamo predstavnike institucija/organizacija da uzmu aktivno učešće na ovom stručnom seminaru, koji će se održati 21.06.2011. godine (utorak) na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 10.00 sati. Prijave za učešće sa navedenim ličnim podacima učesnika mogu se dostaviti isključivo putem email adrese: info@usitfbih.ba najkasnije do 17.06.2011. godine.

Dekan Šumarskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Faruk Mekić

Predsjednik Predsjedništva
UŠIT-a Federacije BiH

Prof.dr. Mersudin Avdibegović

Facebook
Twitter
WhatsApp