STAV UDRUŽENJA ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA FEDERACIJE BIH NA PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FBIH – GRUPE PREDLAGAČA

Na 60. sjednici Predsjedništva Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH, održanoj 21.09.2011. godine razmatran je tekst Prijedloga Zakona o šumama FBiH.

Zbog kratkog vremenskog roka za dostavljanje primjedbi i sugestija na ponuđeni tekst Zakona o šumama FBiH, kao i činjenice da bi detaljne intervencije (zasnovane na već ranije usvojenim principijelnim stavovima Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH) suštinski promijenile dostavljeni tekst, dostavljen je grupi predlagača stav Udruženja po pitanju najvažnijih aspekata, kako slijedi:

  • Pitanje vlasništva nad državnim šumama i šumskim zemljištem u Federaciji BiH treba biti riješeno u skladu sa važećim ustavnim odredbama, uz jasno preciziranje vlasničkih odnosa i ravnopravan tretman svih oblika vlasništva.
  • Ustroj i organizacija javne šumarske administacije u Federaciji BiH treba biti riješeno na način da se formira samostalna Federalna uprava za šumarstvo sa ispostavama po nižim administrativno-teritorijalnim jedinicama, u skladu sa Ustavom Federacije BiH i stvarnim potrebama, u cilju osiguranja efektivnog i efikasnog upravljanja šumskim resursima u Federaciji BiH.
  • Kad je u pitanju gospodarenje šumskim resursima u kontesktu korisnika i organizacije šumarstva u Federaciji BiH, Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH smatra da je potrebno zadržati koncept “jedno preduzeće šumarstva na području jednog kantona“. Skupština kantona kao osnivač preduzeća šumarstva, može donijeti odluku o osnivanju više od jednog preduzeća šumarstva na osnovu naučno-stručnog elaborata o opravdanosti formiranja jednog ili više kantonalnih preduzeća. Najmanja prostrorno-uređajna jedinica na kojoj se može formirati preduzeće šumarstva je šumsko-privredno područje.
  • Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH smatra da u nadležnosti samostalne Federalne uprava za šumarstvo trebaju biti poslovi iz domena dugoročnog (strateškog) i srednjoročnog planiranja (uključujući i naručivanje i finansiranje izrade šumskoprivrednih osnova), te kontrole i stručnog nadzora korištenja šuma i šumskog zemljišta u cilju očuvanja i unaprijeđenja trajnosti gospodarenja šumama. Operativno planiranje (izrada planske dokumentacija nivoa nižeg od šumskoprivredne osnove) se treba izrađivati i finansirati od strane korisnika šuma (kantonalnih preduzeća šumarstva) uz dosljedno poštivanje odredbi šumskoprivredne osnove.
  • Vlasnik državnih šuma i šumskih zemljišta na području Federacije BiH treba zaključivati ugovor o gospodarenju i realizaciji pojedinačnih šumskoprivrednih osnova sa korisnikom (kantonalnim preduzećima šumarstva), uz naknadu za korištenje na temelju osnovice koja je sastavni dio konkretne šumskoprivredne osnove. Kao osnovica za utvrđivanje naknade za korištenje državnih šuma, uzima se ukupno ostvareni prihod od prodaje drveta i sekundarnih šumskih proizvoda. U narednom periodu je na osnovu naučno utemeljenih istraživanja kao osnovicu za utvrđivanje naknade za korištenje državnih šuma potrebno uzeti ukupnu vrijednost šuma i šumskih zemljišta. Visina naknade za korištenje državnih šuma ne može biti linearna za sve šume i zavisi isključivo od stanja šumskih resursa na konkretnom području i odredbi šumskoprivredne osnove (naučno-stručnog elaborata tj. izračunate osnovice za utvrđivanje naknade za korištenje šuma za konkretno područje).
  • Kad je u pitanju finansijski aspekt, Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH smatra da naknada za korištenje državnih šuma pripada u cjelosti vlasniku koji iz tih sredstava treba finansirati rad javne šumarske administracije kao i mjere za unaprijeđenje šuma na području kompletne Federacije BiH. Eventualni profit kantonalnih preduzeća šumarstva pripada osnivaču. Sredstva prikupljena po osnovu OKFŠ-a se distribuiraju na lokalni, kantonalni i federalni nivo u omjeru koji će biti definiran isključivo na osnovu naučno-stručnog elaborata.
  • Generalni stav Udruženja po pitanju uloge i nadležnosti svih administrativno-teritorijalnih nivoa (Federacija BiH, Kanton, Jednica lokalne samouprave) je da je neophodno osigurati poštivanje pozitivnih zakonskih propisa, prava i obaveza svih navedenih administrativno-teritorijalnih nivoa, te naučno i stručno utemeljenih principa upravljanja i gospodarenja šumskim resursima, a posebno principa transparentnosti i participacije u donošenju odluka.
  • U cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za aktivnu ulogu šumarske nauke i struke u zaštiti šumskih ekosistema i očuvanju legitimiteta gospodarenja šumskim resursima od strane poslovnih sistema šumarstva, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH naglašava da je zaštitna (ekološka) uloga šuma imanentna šumi kao prirodnom fenomenu, da su sve šume zaštitne, te da je Zakonom previđeno izdvajanje “zaštitnih šuma“ i njihovo proglašavanje takvim, apsurdno i anahrono. S tim u vezi, nužno je zakonski precizirati kategorije zaštićenih šuma i šuma posebne namjene, kao kategorije šuma i šumskih zemljišta sa posebnim režimom gospodarenja. U okviru ovih kategorija, Zakon treba taksativno navesti tipove zaštićenih šuma i šuma s posebno manjenom, jasno odvojene pojmovno i sadržajno. U smislu prethodno navedenog, neophodno je u procesu donošenja Zakona o šumama poštivati principe međusektorskog dijaloga i međusobne usklađenosti sektorskih zakona.
  • U skladu sa pozitivnim međunarodnim i domaćim iskustvima po pitanju organizacije i rada stručnih komora, postupak licenciranja za obavljanje poslova u šumarstvu i izdavanja licenci stručnjacima šumarstva za obavljanje specifičnih poslova, treba isključivo provoditi stručno i nevladino tijelo u sastavu strukovnih udruženja šumarstva u Federaciji BiH.

 

I ovom prilikom izražavamo zabrinutost svih članova Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH trenutnim stanjem u sektoru šumarstva Federacije BiH. Naša zabrinutost se temelji prije svega na činjenici da trenutno ne postoji adekvatan zakonski okvir za upravljanje i gospodarenje šumskim resursima, da stanje u sektoru šumarstva nije uređeno na način koji bi poštivao principe šumarske nauke i struke, te da postojeća organizacija sektora šumarstva u Federaciji BiH ne osigurava konzistentnost u kreiranju šumarske politike i definiranju strateških pravaca gospodarenja ovim, za Federaciju BiH najvažnijim prirodnim resursom.
Udruženje je i dosada poduzimalo više konkretnih aktivnosti na unaprijeđenju stanja u sektoru šumarstva, među kojim posebno izdvajamo naš doprinos u dosadašnjim aktivnostima na pripremi Zakona o šumama Federacije BiH. Sa žaljenjem konstatujemo da u pripremi ponuđenog teksta Zakona o šumama Federacije BiH, nije učestvovalo Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH kao jedan od predstavnika šumarske struke. Ponuđeni tekst ne sadrži sve principe i stavove Udruženja, koji su u više navrata (uključujući i sugestije na nacrt Zakona o šumama Federacije BiH, usaglašne između predstavnika Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH, Hrvatskog šumarskog društva Mostar i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a koje se odnose na prethodni nacrt Zakona o šumama, pripremljen od strane grupe poslanika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) javno prezentirani.
Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH stavlja na raspolaganje sve svoje kapacitete i izražava spremnost da u saradnji sa svim relevantnim subjektima u oblasti šumarstva, zakonodavnom i izvršnom vlašću, nevladinim sektorom, naučno-obrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama, pomogne u izradi i hitnom donošenju adekvatne zakonske regulative koja bi omogućila unaprijeđenje razvoja sektora šumarstva u Federaciji BiH. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH je spremno da aktivno učestvuje i bude nosilac svih aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje upravljanja i gospodarenja šumskim resursima u Federaciji BiH.

Facebook
Twitter
WhatsApp