NE NAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Na 48. sjednici Predsjedništva Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH razmatrana je tačka dnevnog reda „Transparentno prikupljanje, budžetsko planiranje i trošenje sredstava općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ)“. Sredstva općekorisnih funkcija šuma izdvajaju svi pravni subjekti i uplačuju u milionskim iznosima u budžete kantona i Federacije BiH. Ona se ne troše namjenski što u mnogome zaustavlja rekonstrukciju šuma, šumskog zemljišta i šumsko-uzgojne radove.
U 2008. godini Vlada FBiH razmatrajući Informaciju o gospodarenju šumama naložila je resornim kantonalnim i federalnom ministarstvu da se ova sredstva moraju namjenski trošiti.
U 2008. god. prikupljena su sredstva u iznosu od 4.080.000,00 KM i nisu zakonski i namjenski utrošena, a za 2009. godinu, sredstva OKFŠ-a će iznositi preko 4.000.000,00 KM, jer se prikupljaju po završnim računima. Također saznajemo da se ni za ovu godinu ta sredstva ne planiraju namjenski trošiti, što znači da trošenje nije transparentno, čime se krši Zakon o šumama FBiH i ostali zakoni.
Predsjedništvo Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH traži od Vlade FBiH da ova namjenska sredstva transparentno uvrsti u rashodovnu stranu budžeta za 2010. godinu, gdje sada stoji nula (0), kao što je bila i za 2009. godinu.
Za dvije godine, sredstva OKFŠ-a nisu namjenski utrošena, što ima niz negativnih posljedica na održivo gospodarenje šumskim resursima i približavanje sektora smjernicama Europske unije.

Facebook
Twitter
WhatsApp