IZVOD SA PRVE VANREDNE SKUPŠTINE UITŠ-A

Iz zapisnika sa „Prve Vanredne Skupštine UŠIT FBiH, održane dana 18.11.2009. god. (srijeda), u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Privredne komore FBiH.

Prisustvovalo je 58, a odsutno je bilo 7 delegata Skupštine uz prisustvo večeg broja gostiju, predstavnika lokalnih jedinica samouprave, zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnika Privredne komore FBiH, predstavnika Federalnog, ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Šumarskog fakulteta u Sarajevu, predstavnika Grupacije šumarstva i drvne industrije FBiH, Hrvatskog šumarskog društva, predstavnika preduzeća i institucija šumarstva FBiH, medija i ostalih.

Ad. 1 a), 1 b). Predsjednik Skupštine je nakon verifikacije delegata i utvrđivanja da postoji potreban kvorum, a prije zvaničnog otvaranja i pozdrava, predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Samiru Smailbegović, Fadila Šehića i Florijana Glavočevića, za Radno tijelo koje će pripremiti zaključke: Seada Alića, Smaila Karovića, Midhata Ahmetovića i Jusufa Čavkunovića, te za zapisničara sekretara Udruženja. Skupštini je također predložen i sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija delegata (evidentiranje)
a) Izbor Radnog Predsjedništva.
b) Izbor Komisije za zaključke.
2. Otvaranje Skupštine

3. Aktuelna situacija povodom presude Ustavnog suda FBiH broj: U-26/08 o povrijeđenosti prava općina na lokalnu samoupravu po važećem Zakonu o šumama – isticanje roka od 6 mjeseci za usaglašavanje Zakona o šumama, po presudi Ustavnog suda FBiH.
4. Ostalo

Prijedlog Radnog predsjedništva Skupštine, Radnog tijela za zaključke, zapisničara i dnevnog reda usvojen je jednoglasno.

Nakon duge diskusije, Skupština je donijela sljedeće:

ZAKLJUČKE

Zabrinuti za stanje u šumarstvu, kao veoma važnom prirodnom resursu FBiH, zaštitu šuma na teritoriji FBiH, kao i zaštitu prava na rad svih zaposlenih u šumarstvu FBiH, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH je organizovalo „Prvu Vanrednu Skupštinu“ koja održana dana 18.11.2009. god. u Privrednoj komori FBiH u Sarajevu.
Vanredna Skupština očekuje od Parlamenta FBiH, da će po ulasku nacrta Zakona o šumama FBiH u parlamentarnu proceduru, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH dobiti mogućnost da se izjasni o sadržaju i promjenama teksta Zakona o šumama FBiH.

Skupština Udruženja zahtjeva od nadležne zakonodavne i izvršne vlasti da u što kraćem roku nastale probleme vezane za Zakon o šumama FBiH, svako u svom domenu nadležnosti hitno riješi i da se uvaže interesi nauke i struke kako su predloženi u prethodnom nacrtu zakona.
Zahtjevamo usaglašavanje stavova lokalnih jedinica samouprava u FBiH i predlagača zakona po svim spornim pitanjima.
Pod hitno donijeti Strategiju razvoja šumarstva FBIH, da bi se uradio kavalitetan Zakon o šumama FBiH.
Udruženje podržava prijedlog da se formira samostalna Federalna uprava za šumarstvo izvan Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa ispostavama.
Preduzeća i institucije u oblasti šumarstva na teritoriji FBiH, koja su formirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, zahtjevaju da im se omogući kontinuitet rada i gospodarenja šumama i obavezuju se da će poštovati zakonska rješenja donešena u skladu sa prethodnim zaključcima.

Predsjednik Skupštine:
Mr.sci. Ahmed Dizdarević

Zapisnik vodio:
Azer Jamaković

Facebook
Twitter
WhatsApp