I VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH

Na osnovu prijedloga kolektivnog člana Udruženja, JP „Bosanskohercegovačke šume“, te na osnovu zaključaka sa 47. Sjednice Predsjedništva, održane dana 05.11.2009. god., te članova 23., 28. i 29. Statuta i Poslovnika o radu Skupštine UŠIT FBIH, sazivam „I VANREDNU SKUPŠTINU UŠIT FBIH“, koja će se održati u Sarajevu, dana 18.11.2009. god. (srijeda), sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Privredne komore FBiH, (adresa: ul. Branislava Đurđeva br. 10 u Sarajevu) , sa sljedećim

DNEVNI RED

1. Verifikacija delegata (evidentiranje)
a) Izbor Radnog Predsjedništva.
b) Izbor Komisije za zaključke.

2. Otvaranje Skupštine

3. Aktuelna situacija povodom presude Ustavnog suda FBiH broj: U-26/08 o povrijeđenosti prava općina na lokalnu samoupravu po važećem Zakonu o šumama – isticanje roka od 6 mjeseci za usaglašavanje Zakona o šumama, po presudi Ustavnog suda FBiH.

4. Ostalo.

Napomena:
Informaciju o poduzetim mjerama i radnjama uz 3. (treću) tačku dnevnog reda, podnijet će predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH.

Predsjednik Skupštine
Mr.sci. Ahmed Dizdarević

Facebook
Twitter
WhatsApp