ZAPISNIK SA VII. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH

Iz zapisnika sa VII. Redovne Skupštine UŠIT FBiH, održane dana 20.03.2009. god. (petak), u Tuzli sa početkom u 10,00 sati u Kongresnoj dvorani hotela „Tuzla“.

Prisustvovalo je 43, a odsutna su bila 22 delegata Skupštine uz prisustvo večeg broja gostiju.

Ad. 1 a), 1 b). Predsjednik Skupštine je nakon verifikacije delegata i utvrđivanja da postoji potreban kvorum, a prije zvaničnog otvaranja i pozdrava, predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Samiru Smailbegović, Fadila Šehića i Kemu Kadrića. Skupštini je također predložen i sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. a) Verifikacija delegata (evidentiranje)
b) Izbor Radnog predsjedništva
2. Otvaranje Skupštine
3. Pozdrav gostiju
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UŠIT-a FBIH za 2008. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2008. godinu (sa izvještajem Nadzornog odbora)
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga plana rada i Okvirnog finansijskog plana za 2009. godinu
7. Prezentacija: “Razvojni projekti šumarstva Bosne i Hercegovine”, prof.dr. Faruk Mekić
8. Dodjela Zahvalnice Udruženja, Upravi za šumarstvo SBK i SNV-u, za organizaciju “Evropske sedmice šuma u SBK” i ŠPD “Unsko – sanske šume”, Fadilu Šehiću i Azeru Jamakoviću za izuzetan doprinos u organizaciji “I Šumarijade FBiH”.
8. Razno.

Prijedlog Radnog predsjedništva Skupštine i dnevnog reda usvojen je jednoglasno.

Nakon diskusije po svim tačkama dnevnog reda, Skupština je donijela sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 1. Izvod iz zapisnika sa VI. Redovne Skupštine Udruženja usvojen je jednoglasno.
 2. Jednoglasno su usvojeni Izvještaja o radu UŠIT-a FBIH za 2008. godinu, Finansijski izvještaj za 2008. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Plana rada i Okvirni finansijski plan za 2009. godinu.
 3. Uputiti dopis Vladi FBiH i resornom ministarstvu da što prije, a najkasnije za tri mjeseca pripremi i predloži Parlamentu FBiH na usvajanje opći i izvedbeni dio Šumarskog programa FBiH.
 4. Sprovoditi aktivnosti na sprečavanju ukidanja OKŠ-a.
 5. Zadužiti po troje kolega/kolegica u kantonima za organizaciju podružnica u istim.
 6. Veće angažovanje članova Udruženja u medijima.
 7. Formirati komisiju Udruženja za odnose sa javnosti.
 8. Napraviti članske knjižice i aktivirati naplatu godišnje članarine.
 9. Unificirati obilježja šumarstava u FBiH – vozila, uniforme i sl. Uraditi jedinstveni logo šumarstva FBiH.
 10. Nastaviti aktivnosti na organizaciji „II Šumarijade FBiH 2009“.
 11. Uputiti pozdravnu riječ ispred Skupštine Udruženja, doajenu bh šumarstva Seadu Hadžiabdiću, sa željom za što bržim ozdravljenjem.
 12. Podržava se realizacija “Razvojnog projekta šumarstva Bosne i Hercegovine”, koju je prezentirao prof.dr. Faruk Mekić u ime Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Zapisnik vodio Predsjednik Skupštine
Azer Jamaković mr. sci. Ahmed Dizdarević

Facebook
Twitter
WhatsApp