ZAPISNIK SA IX REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane dana 24.03.2011. god. (četvrtak) u motelu Heko u Bugojnu sa početkom u 10,00 sati.
Prisutan je bio 41 (četrdesetjedan) delegat, a odsutno 24 (dvadesetčetiri) delegata uz prisustvo 7 (sedam) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te utvrdio da postoji kvorum za održavanje Skupštine, te je Skupštini predložio slijedeći

DNEVNI RED

 • Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 • Pozdravne riječi.
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII. Redovne i II. Vanredne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 • Razmatranje i usvajanje:
 • Izvještaja o radu za 2010. godinu.
 • Finansijskog izvještaja za 2010. godinu.
 • Izvještaja Nadzornog odbora za 2010. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje:
 • Plana rada za 2011. godinu.
 • Finansijskog plana za 2011. godinu.
 • Tekuća pitanja.

 

Nakon što je predložen dnevni red, isti je stavljen na usvajanje, te Skupština donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red IX. Redovne Skupštine Udruženja.

 

Ad. 1. Predsjednik Skupštine je zvanično otvorio IX. Redovnu Skupštinu Udruženja i predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Miru Rustemović, dipl.ing.šum., Mehmeda Frljka, dipl.ing.šum. i Fadila Šehića, dipling.šum., a za zapisničara je predložio sekretara Udruženja Azera Jamakovića, te je nakon iznešenih prijedloga Skupština donijela slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Jednoglasno se usvaja prijedlog Radnog predsjedništva i zapisničara IX. Redovne Skupštine Udruženja.

 

Nakon usvojenog prijedloga članova Radnog predsjedništva i zapisničara Skupštine, predsjednik Skupštine zamolio je imenovane da zauzmu svoja mjesta.

Ad. 2. Predsjednik Skupštine je istakao da su Skupštini Udruženja pored delegata prisutni i brojni gosti, te je zamolio prisutne goste da se obrate Skupštini Udruženja.
Skupštini su se sa izrazima dobrodošlice, pozdravnim riječima, željama za uspješnim radom Skupštine i čestitkama povodom obilježavanja “Međunarodne godine šuma” obratili: gospodin Sejad Pokvić – sekretar Općinskog vijeća i pomočnik načelnika Općine Bugojno, gospodin Mladinko Perković – direktor ŠPD-a “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf i mr.sc. Emsad Pružan – savjetnik za Integralnu zaštitu šuma Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i član Predsjedništva Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH.

Ad. 3. Predsjednik Skupštine je upoznao delegate da su zapisnici sa VIII. Redovne i II. Vanredne Skupštine Udruženja objavljeni u časopisu “Naše šume”, na web stranici Udruženja i dostavljeni delegatima u pripremnim materijalima za Skupštinu, te je nakon toga stavio zapisnike na razmatranje. Nije bilo primjedbi ni diskusija po zapisnicima, te Skupština donosi slijedeće

ZAKLJUČKE

 • Jednoglasno se usvaja zapisnik sa VIII. Redovne Skupštine Udruženja.
 • Jednoglasno se usvaja zapisnik sa II. Vanredne Skupštine Udruženja.

 

Ad. 4. a) Jusuf Čavkunović – Zamjenik predsjednika Predsjedništva prezentirao je izvještaj o radu Udruženja za 2010. godinu, te istakao da je Predsjedništvo Udruženja najznačajniji dio aktivnosti i najviše vremena posvetilo jačanju kapaciteta i unaprijeđenja organizacijske strukture Udruženja, da je implementirano dosta aktivnosti, ali da se moglo još mnogo više, za šta je potrebno i veće aktivno učešće svih članova Udruženja.

4. b) i c) Sekretar Udruženja je prezentirao Finansijski izvještaj za 2010. godinu, te pročitao Izvještaj Nadzornog odbora za 2010. godinu.

Nakon što su prezentirani izvještaji po četvrtoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine je otvorio raspravu u kojoj su učešće uzeli: Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. i Jusuf Čavkunović, dipl.ing.šum.

Predsjednik Skupštine je nakon što nije bilo više diskutanata, stavio izvještaje pod tačkom dnevnog reda 4. a), 4. b) i 4. c) na glasanje, te je Skupština donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

 • Usvaja se Izvještaj o radu Udruženja za 2010. godinu jednoglasno, bez glasova protiv i suzdržanih.
 • Usvaja se Finansijski izvještaj za 2010. godinu jednoglasno, bez glasova protiv i suzdržanih.
 • Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora za 2010. godinu jednoglasno, bez glasova protiv i suzdržanih.

 

Ad. 5. a) Izvjestilac po ovoj tački je trebao biti predsjednik Predsjedništva, ali to nije bio u mogućnosti zbog protokola aktivnosti Svečane manifestacije „2011. Međunarodne godine šuma”, koja se obilježavala u sklopu IX. Redovne Skupštine Udruženja, te je prijedlog Plana rada za 2011. godinu prezentirao zamjenik predsjednika

 

Predsjedništva.

5. b) Sekretar Udruženja je u kratkim crtama prezentirao prijedlog Finansijskog plan za 2011. godinu, te je nakon njegovog izlaganja predsjednik Skupštine otvorio raspravu po tačkama 5. a) i 5. b). Učešće u raspravi su uzeli: Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum. i prof.dr. Mersudin Avdibegović.

Predsjednik Skupštine se zahvalio kolegi Sejdiću što je on najčešće i nažalost i jedini od diskutanata.

Pošto nije bilo više diskutanata predsjednik Skupštine je istakao da se uvažavajući primjedbe koje su date u Planu rada uvrsti obilježavanje deset godina od formiranja Udruženja, kao jedna od aktivnosti koju bi u svakom slučaju trebali obilježiti.
Vezano za ostale primjedbe predlažio je da Skupšina prihvati zaključak da usvojimo Plan rada za 2011. godinu, a da se obaveže Predsjedništvo Udruženja da sastavi Operativni plan aktivnosti za 2011. godinu, koji će sadržavati nosioce aktivnosti, rokove za izvršenje i konkretizovati ono što piše u planu rada za 2011. godinu.
Nakon toga predsjednik Skupštine je dao na glasanje tačke 5. a) i 5. b), te Skupština donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

 • Usvaja se Plan rada za 2011. godinu jednoglasno, bez glasova protiv i suzdržanih. Zadužuje se Predsjedništvo da pripremi Operativni plan aktivnosti za 2011. godinu, koji će sadržavati nosioce aktivnosti, rokove za izvršenje i konkretizovati sve aktivnosti iz Plana rada za 2011.  godinu uz uvažavanje svih konkretnih primjedbi diskutanata sa IX. Redovne Skupštine Udruženja.
 • Usvaja se Finansijski plan za 2011. godinu jednoglasno, bez glasova protiv i suzdržanih.

Ad. 6. Nije predloženo ništa po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine se zahvalio svima na učešću, kao i delegatima, što su se odazvali, te zaključio IX.
Redovnu Skupštinu Udruženja.

Skupština je završena u 12,00 sati.

Predsjednik Skupštine
Fadil Šehić dipl.ing.šum.

Zapisnik vodio
Azer Jamaković

Facebook
Twitter
WhatsApp