ZAPISNIK SA II. VANREDNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane dana 09.12.2010. god. (četvrtak),  u Privrednoj komori FBiH u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Prisutno je bilo 48 (četrdesetosam), a odsutno 17 (sedamnaest) delegata uz prisustvo 21 (dvadeset jednog) gosta.

Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne i zahvalio se Privrednoj komori FBiH na ustupljenoj sali za Skupštinu, te utvrdio da postoji kvorum za održavanje Skupštine i predložio za Radno predsjedništvo Skupštine sljedeće delegate: Fadila Šehića, Aidu Mešanović – Japalak i Mehmeda Frljka, a za zapisničara sekretara Udruženja Azera Jamakovića.
Skupština je jednoglasno usvojila prijedloge kandidata za Radno predsjedništvo Skupštine i zapisničara.

 

Skupštini je predložen i sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izvještaj o aktivnostima Udruženja po pitanju šumarske legislative u Federaciji BiH.
 2. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Udruženja.
 3. Tekuća pitanja iz nadležnosti Skupštine.

 

 

Nakon usvojenog prijedloga članova Radnog predsjedništva Skupštine i zapisničara, predloženi dnevni red je stavljen na usvajanje, te su doneseni sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Na prijedlog delegata Skupštine, Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog da se za IX. Redovnu Skupštinu Udruženja u dnevni red uvrsti tačka „Analiza poslovanja Šumsko-privrednih društava u FBiH“.
 2. Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog predsjednika Skupštine da pod tačkom tekuća pitanja, predsjednik Predsjedništva informiše Skupštinu o trenutnoj finansijskoj situaciji u Udruženju.
 3. Skupština je također, jednoglasno usvojila prijedlog delegata Skupštine da se u prijedlogu dnevnog reda zamjene prva i druga tačka dnevnog reda, te izmjenjeni dnevni red glasi:
 1. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Udruženja.
 2. Izvještaj o aktivnostima Udruženja po pitanju šumarske legislative u Federaciji BiH.
 3. Tekuća pitanja iz nadležnosti Skupštine.

 

Ad 1. Predsjednik Skupštine je informisao Skupštinu o aktivnostima Predsjedništva Udruženja na usklađivanju prečišćenog teksta izmjena i dopuna Statuta koji je usvojila VIII. Redovna Skupština Udruženja, sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH, koje je Federalno ministarstvo pravde dostavilo kao primjedbu i to u članu 7. i članu 68. Statuta Udruženja, te su doneseni sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Skupština Udruženja jednoglasno usvaja prijedlog da se u Članu 7. Statuta Udruženja uvrsti dio iz registracije Udruženja, a vezano za djelatnost Udruženja.
 2. Skupština Udruženja jednoglasno usvaja prijedlog da Član 68. Statuta Udruženja glasi:

„UŠIT je baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine (1947. – 1992.)“.

Ad. 2. Kao uvodničari druge tačke dnevnog reda o aktivnostima Udruženja po pitanju šumarske legislative u Federaciji BiH, Skupštinu su informisali:

 1. Aktuelno stanje u sektoru šumarstva, sa posebnim naglaskom na šumarsku legislativu – Prof. dr. Vladimir Beus,
 2. Hronologija aktivnosti Udruženja, i Komisije za zakonodavstvo vezano za šumarsku legislativu i učešću u izradi prijedloga nacrta Zakona o šumama FBiH Saveza općina i gradova FBiH, a koji je u Parlamentarnu proceduru uputila grupa poslanika Parlamenta FBiH – Mr.sci. Emsad Pružan,
 3. Ključne intervencije Komisije za zakonodavstvo Udruženja na nacrt Zakona o šumama FBiH koji je predložio Savez općina i gradova FBiH  a koje su usaglašene sa Šumarskim fakoltetom u Sarajevu i Hrvatskim šumarskim društvom Mostar – Jusuf Čavkunović dipl. ing. šum.

 

Nakon uvodnih izlaganja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, te su učešće u diskusiji uzeli Ahmet Sejdić dipl. ing. šum., , Juso Omerašević dipl. ing. šum., Mr. sci. Ahmed Dizdarević, Ismet Sendić dipl. ing. šum., Omer Pašalić dipl. ing. šum., Muhidin Fermić dipl. ing. šum., Taib Halilović dipl. ing. šum., Jusuf Čavkunović dipl. ing. šum., Seid Čorbić dipl. ing. šum., Nijaz Humkić dipl. ing. šum., Senad Selimbašić dipl. ing. šum., Samir Alikadić dipl. ing. šum.,  Prof. dr. Faruk Mekić i Pašo Hodžić dipl. ing. šum. Nakon diskusije Skupštini se obratio predsjednik Udruženja pr.dr.Mersudin Avdibegović, te dao određena obrazloženja i pojašnjenja vezano za ovu tačku dnevnog reda.
Skupština Udruženja je sa 42 (četrdesetdva) glasova „ZA“, 2 (dva) glasa „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

 1. Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti prihvata izvještaj Komisije za zakonodavstvo Udruženja u vezi učešća Udruženja u aktivnostima na izradi novog Zakona o šumama FBiH.
 2. Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava način rada i stručno-naučne principe kojima se rukovodila Komisija za zakonodavstvo Udruženja u toku izrade  prijedloga intervencija na nacrt Zakona o šumama FBiH koji je predložen od strane Saveza općina i gradova FBiH.
 3. Skupština zadužuje Predsjedništvo Udruženja i Komisiju za zakonodavstvo da u narednim aktivnostima nastoji ugraditi osnovane primjedbe koje su kroz diskusiju iznešene na Skupštini.
 4. Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava stavove Predsjedništva Udruženja koji su upučeni nadležnim organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine u kojima je:
 5. Izražena duboka zabrinutost povodom trenutnog stanja u oblasti šumarstva na nivou Federacije Bosne i Hercegovine te negativnim posljedicama koje isto može izazvati.
 6. Iskazana spremnost Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine da sve svoje kapacitete stavi na raspolaganje i konstruktivno sarađuje sa svim relevantnim subjektima u oblasti šumarstva, zakonodavnom i izvršnom vlašću, nevladinim sektorom, naučno-obrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama u cilju izrade i hitnog donošenja adekvatne zakonske regolative koja bi omogućila očuvanje šumskih resursa i unaprjeđenje razvoja sektora šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Ad. 3. Predsjednik Udruženja je upoznao prisutne da je u Udruženju izuzetno teška finansijska situacija, te da bez plačanja kolektivne članarine Udruženje nemože opstati, te zamolio prisutne sa rukovodiocima kantonalnih preduzeća šumarstva razgovaraju u smislu da isti ispune svoje obaveze prema Udruženju, a po pitanju kolektivne članarine. Kolektivnu članarinu redovno izmiruju ŠPD-i Unsko-sanske šume,  Sarajevo šume, Šume TK i Bosansko-podrinjske šume, dok Hercegbosanske šume, Šume ZDK, Srednjobosanske šume i Šume Županije Zapadnohercegovačke ne izmiruju

redovno članarinu, odnosno nisu ni potpisani Ugovori o kolektivnom članstvu. Svjetli primjeri su novi kolektivni članovi i to Wald projekt, Šumarstvo  Prenj, Šumarstvo Ljuta i Šumarski fakoltet koji su se uključili u kolektivno članstvo, kao i grupa studenata koja je samoinicijativno zatražila da plača simboličnu članarinu u iznosu od 1,00 KM/godišnje. Upučen je prijedlog Ugovora i Kantonalnim uprava za šumarstvo da se uključe u finansiranje rada Udruženja.
Predsjednik Predsjedništva je zatim upoznao Skupštinu sa aktivnostima Udruženja po pitanju saradnje sa kolegama iz Turske i da se pripremaju projekti koje će se raditi u saradnji sa kolegama iz Turske, kao i da je Predsjedništvo Udruženja donijelo Odluku o simboličnom stipendiranje po jednog učenika i studenta ispred Udruženja.
Istakao je Udruženje priprema i prevod i izdavanje knjige o šumarstvu BiH koja je izdata 1904. godine u Austriji.

Skupština je završena u 14,30 sati.

 

Predsjednik Skupštine:
Fadil Šehić dipl.ing.šum.

Zapisnik vodio:
Azer Jamaković

Facebook
Twitter
WhatsApp