XVIII. Redovna izborna Skupština UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVIII. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Donjem Vakufu u Domu kulture Donji Vakuf (zgrada preko puta ŠPD „Srednjobosanske šume“), dana 21.03.2018. godine (srijeda), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Verifikacija mandata delegata (Verifikaciona komisija).
 3. Pozdravne riječi.
 4. Centralna manifestacija povodom “21. marta Međunarodnog dana šuma”.
 5. Referat: “Stanje i perspektive šuma i šumarstva” – Prof.dr.sc. Ahmet Lojo
 6. Dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
 7. Promocije:
  1. Novog broja časopisa Naše šume: 48-49.
  2. Knjige: “Biokemijska varijabilnost smreke (Picea abies Karst) u Bosni i Hercegovini”, autora prof.dr.sc. Dalibro Ballian i dr.sc. Gregor Božić.
  3. Knjige: Atlas simptoma štetnih faktora na plemenitim lišćarima i voćkaricama u šumama Bosne i Hercegovine, autora prof.dr.sc. Mirza Dautbašić, Prof.dr.sc. Osman Mujezinović i dr.sc. Kenan Zahirović.
  4. Drugog izdanja publikacije: “Ekološki kalendar”, urednici Smail Karović, dipl.ing.šum. i Azer Jamaković, dipl.ing.šum.
 1. Donošenje Odluke o načinu glasanja na XVIII. Izbornoj Skupštini UŠIT FBiH.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVII. Redovne Skupštine UŠIT FBIH.
 3. Imenovanje Verifikacione komisije.
 4. Imenovanje Izborne komisije.
 5. Prijedlog liste kandidata za izbor organa Udruženja i glasanje za:
  1. Predsjednika Upravnog odbora Udruženja.
  2. Predsjednik Skupštine.
  3. Članova Upravnog odbora Udruženja.
  4. Nadzornog odbora.
  5. Statutarne komisije.
  6. Suda časti
 1. Razmatranje i usvajanje:
  1. Izvještaja o radu za 2017. godinu.
  2. Finansijskog izvještaja za 2017. godinu.
  3. Izvještaja Nadzornog odbora za 2017. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje:
  1. Plana rada za 2018. godinu.
  2. Finansijskog plana za 2018. godinu.
 1. Rezultati glasanja (Izborna komisija).
 2. Preuzimanje mandata.
 3. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

 1. Finansijski izvještaj za 2017. godinu
 2. Finansijski plan za 2018. godinu
 3. Izvještaj nadzornog odbora za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu za 2017. godinu
 5. Plan rada za 2018. godinu
 6. Odluka UŠIT-a o načinu glasanja-Skupština Donji Vakuf
 7. Poziv za XVIII. Redovnu Izbornu Skupštinu-delegati
 8. Program rada UŠIT FBiH-Refik Hodžić kandidat za Predsjednika
 9. Zapisnik sa XVII. Skupštine UŠIT FBiH
Facebook
Twitter
WhatsApp