SAVJET DIREKTORA ŠPD/ŠGD FBIH

Sastanak Savjeta direktora ŠPD/ŠGD FBIH, održan je dana 30.04.2008. god.,  u nastavnom objektu Šumarskog fakulteta „Čavle“ na Igmanu. Domačin sastanka bio je Šumarski fakultet u Sarajevu.
Prisutni:

 • Prof. dr. Faruk Mekić – Šumarski fakultet u Sarajevu,
 • Doc. dr. Mersudin Avdibegović – Šumarski fakultet u Sarajevu,
 • Omer Pašalić – direktor Federalne uprave za šumarstvo i predsjednik UŠIT FBIH.
 • Vlado Soldo – Savjetnik za šumarstvo FMPVŠ,
 • Jusuf Čavkunović – direktor J. P. „Šume TK“,
 • Đevad Muslimović – direktor Š. P. D. „Unsko-sanske šume“,
 • Nusret Curić – direktor Š. P. D. „Sarajevo šume“,
 • Milan Raštegorac – direktor Š. G. D. „Hercegbosanske šume“,
 • Midhat Ahmetović – direktor Š. P. D. „Bosansko-podrinjske šume“,
 • Vlado Boro –  Š. P. D./Š. G. D.  „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“,
 • Ante Begić – direktor Š. G. D. „Županije Zapadno-hercegovačke“,
 • Zihnet Muhić – direktor Š. P. D. „Z. D. K.“,
 • Ljubo Rezo – predsjednik HŠD BiH,
 • Frano Kljajo – tajnik HŠD BiH,
 • Azer Jamaković – sekretar UŠIT FBIH.


DNEVNI RED

 • Izrada Šumarskog programa FBiH – izvjestilac predsjednik Savjeta, Omer Pašalić dipl. ing. šum.
 • Aktivnosti na obilježavanju proslave 60. godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – IUFRO Simpozijum (07. – 09. 05. 2008. god.) – izvjestilac dekan, Prof. dr. Faruk Mekić.
 • Organizacija Šumarijade FBiH 2008. – izvjestilac predsjednik Organizacionog odbora, Đevad Muslimović dipl. ing. šum.
 • Aktivnosti oko donošenja Zakona o visokom obrazovanju na Univerzitetu u Sarajevu.
 • Aktivnosti FMPVŠ – izvjestilac mr. sci. Vlado Soldo.
 • Razno.

Nakon diskusije po svim tačkama dnevnog reda, donešeni su sljedeći:

ZAKLJUČCI

 1. Da se uputi prijedlog prema FMPVŠ, da u Savjetu budu zastupljeni šumarski stručnjaci         iz             svih kantona, a koji se ne nalaze u Savjetu za izradu Šumarskog programa FBiH, a to su: Kanton Sarajevo, Unsko sanski kanton i Bosansko podrinjski kanton.
 2. Da Šumarski fakultet dostavi šumsko privrednim društvima, predračun za kotizaciju učešća na IUFRO Simpozijumu.
 3. UŠIT FBIH se zadužuje da pošalje preduzečima i upravama pravila i procedure za Šumarijadu.
 4. Šumarijada FBIH 2008. će se održati u Sanskom Mostu 30. i 31. avgusta 2008. god.
 5. U organizacioni odbor Šumarijade određuju se direktori ŠPD/ŠGD, predsjednici udruženja i dekan Šumarskog fakulteta.
 6. Da se Predsjedniku Organizacionog odbora, dostavi spisak sudija i komisija za Šumarijadu, ispred preduzeća.
Facebook
Twitter
WhatsApp