ODRŽANA VI. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT-A FBIH

VI. Redovna Skupština UŠIT FBiH, održana je dana 21.03.2008. god. (petak),  u Konjicu sa početkom u 12,00 sati u Kino dvorani Društvenog doma Konjic.
Prisustno: 54 delegata, a odsutno: 11 delegata Skupštine.
Nakon diskusije po svim tačkama dnevnog reda, Skupština je donijela sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Da se aktivnosti po zaključcima prethodne Skupštine koje nisu realizovane u prošloj godini, realiziraju prioritetno kroz plan rada za ovu godinu.
 2. Kao prioritet, razmotriti Zakon o šumama i njegovu implementaciju.
 3. Da se ubuduće poveća finansiranje rada Udruženja, preko samostalnih projekata prema budžetima kantona i Federacije BiH.
 4. Da se prioritetno aktivira forum na web stranici Udruženja i da Predsjedništvo odredi kolege koje će biti zadužene za održavanje istog.
 5. Da se za sljedeću Skupštinu UŠIT FBIH, pozovu i obavjeste sve šumarske institucije da pošalju veći broj članova na Skupštinu Udruženja.
 6. Da se uključi veči broj članova Udruženja u rad komisija i predlaganje tema za budući rad Udruženja, od strane kolega iz preduzeća.
 7. Da se šumarski stručnjaci više uključe u problematiku oko izgradnje energetskog sektora, odnosno izgradnje hidrocentrala. Formirati komisiju.
 8. Da se formiraju podružnice po kantonima, gdje članstvo zahtjeva i ispune pristupnice, radi utvrđivanja broja članova podružnica i Udruženja.
 9. Da se pokrenu aktivnosti oko unificiranja obilježja šumarstva i oformi komisija.
 10. Da se pokrenu aktivnosti za odvajanje ministarstva šumarstva od poljoprivrede i vodoprivrede, kao samostalnog ministarstva i formirannje ministarstva šumarstva na državnom nivou.
 11. Da se pokrene inicijativa za prikupljanje eksponata za muzej šumarstva na Bijambarama.
 12. Da se oformi inicijativni odbor koji će pokrenuti aktivnosti oko obnove Srednje šumarske škole na Ilidži.
 13. Da se formira tim eksperata za okoliš ispred UŠIT-a.
 14. Da se UŠIT aktivno  uključi u organizaciju federalne šumarijade koja će održati u Sanskom Mostu 30. i 31.  avgusta 2008.
 15. Da se organizacija stručnih ekskurzija i takmičenja EFNS-a ubuduće provodi preko agencija.
 16. Da se povodom svjetskog dana šuma 21. marta, pored organizacije Skupštine, organizuju i svečane aktivnosti, pošumljavanje ili drugi vidovi obilježavanja tog datuma uz veće prisustvo medija.
 17. Da se Udruženje više informiše i konsultuje u odabiru projekata PIU šumarstva FBiH.
 18. Da se pokrenu aktivnosti oko reintrodukcije autohtone divljači koja je izumrla u BiH.
 19. Da se pokrene inicijativa izgradnje spomen ploča, sa imenom i prezimenom kolega koji su podizali šumske kulture i godinom podizanja tih kultura.

Predsjednik Skupštine
Mr. sci. Ahmed Dizdarević

Facebook
Twitter
WhatsApp