III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PROGRAM

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:35 Svečano otvaranje

10:35 – 10:50 Pozdravne riječi domaćina i predstavnika gostiju

10:50 – 10:53 Prvi kadrovi filma “Prašume Bosne i Hercegovine”

10:53 – 11:00 Izbor Radnog predsjedništva

NAUČNI DIO

11:00 – 11:10 ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI Milan Glavaš, Darko Pleskal – Republika Hrvatska

11:10 – 11:20 STANJE PODMLATKA UNUTAR ŠUMA BUKVE I JELE (SA SMRČOM) NA BJELAŠNICI Sead Ivojević, Osman Mujezinović, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

11:20 – 11:30 STAROST LIŠĆA – VAŽAN ČIMBENIK POTENCIJALNOG ŠIRENJA GUBARA (LYMANTRIA DISPAR L.) PREMA SJEVERU? Ivan Lukić, Christa Schafellner, Milan Pernek – Republika Hrvatska

11:30 – 11:40 FOREST PROTECTION: THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATED FOREST MANAGEMENT Settar Aslan, İsmail Belen, Benül Topuzoğlu – Republic of Turkey

11:40 – 11:50 ŠIRENJE, ŠTETNOST I SUZBIJANJE HRASTOVE MREŽASTE STJENICE U HRVATSKOJ 2013.-2017. Milivoj Franjević, Vesna Ančić Tunuković, Darko Pleskal, Boris Hrašovec – Republika Hrvatska

11:50 – 12:00 UTICAJ TRULEŽI DRVETA NA KVALITET PROIZVEDENE DRVNE MASE NA PODRUČJU VAREŠA Kenan Zahirović, Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Tarik Treštić, Sead Ivojević, Mevaida Mešan – Bosna i Hercegovina

12:00 – 12:15 Kafe pauza

12:15 – 12:35 PRVI REZULTATI PRIMJENE ENTOMOPATOGENE GLJIVE BEUVERIA BASSIANA PROTIV BOROVOG PRELCA (DENDROLIMUS PINI L.) U LABORATORIJI Marta Matek, Anica Dietz, Milan Pernek – Republika Hrvatska

12:35 – 12:45 UTICAJ SASTOJINSKIH PRILIKA NA BROJNOST POPULACIJE POTKORNJAKA NA PODRUČJU ŠPD ” SREDNJOBOSANSKE ŠUME” Mevaida Mešan, Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Sead Ivojević, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

12:45 – 12:55 SELEKCIJA STABALA PITOMOG KESTENA U HRVATSKOJ S OBZIROM NA ŠTETAN UTJECAJ KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (DRYCOSMUS KURIPHILUS YASUMATSU) Boris Liović – Republika Hrvatska

12:55 – 13:05 SUŠENJE ŠUMA SMRČE (PICEA ABIES KARST.) NA PODRUČJU ŠGP OLOVSKO Ćazim Hadžiefendić – Bosna i Hercegovina

13:05 – 13:10 Kafe pauza

13:10 – 13: 30 Panel diskusija

STRUČNI DIO

13:30 – 13:40 DEPARTMENT OF COMBATING FOREST PEST GENERAL DIRECTORATE OF FORESTRY REPUBLIC OF TURKEY Erdinc Aktas – Republic of Turkey

13:40 – 13:50 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠPP „KONJIČKO“ Dženan Šoto – Bosna i Hercegovina

13:50 – 14:00 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA Jasmin Mujić – Bosna i Hercegovina

14:00 – 14:10 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

14:10 – 14:20 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠPD „SREDNJOBOSANSKE ŠUME“ DONJI VAKUF Mevaida Mešan – Bosna i Hercegovina

14:20 – 14:30 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U KANTONU SARAJEVO Alen Hasković – Bosna i Hercegovina

14:30 – 14:40 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA ŠGP “BOSANSKO-PODRINJSKO” Senada Germić – Bosna i Hercegovina

14:40 – 14:50 ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U ŠGD HERCEGBOSANSKIM ŠUMAMA D.O.O. KUPRES ZA 2017. GODINU Tomislav Mioč – Bosna i Hercegovina

14:50 – 15:00 PROBLEMI U GOSPODARENJU SA ZAŠTIĆENIM ŠUMAMA I ŠUMAMA POSEBNE NAMJENE SA STANOVIŠTA ZAŠTITE ŠUMA U TUZLANSKOM KANTONU I FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Refik Hodžić – Bosna i Hercegovina

15:00 – 15:10 FOREST FIRES COMBATING IN REPUBLIC OF TURKEY Muzaffer Ketmen – Republic of Turkey

15:10 – 15:25 Diskusija i zaključci

15:25 – 15:30 Svečano zatvaranje seminara

15:30 – Ručak

Facebook
Twitter
WhatsApp