I N F O R M A C I J A O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI I PLANOVI GOSPODARENJA ŠUMAMA ZA 2009. GODINU

Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine je sačinjena na bazi podataka dobivenih od kantonalnih uprava za šumarstvo i preduzeća koja gospodare šumama, a izranena je u skladu sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.

U informaciji su dati značajniji pokazatelji gospodarenja šumama:

– površine šuma;
– drvna zaliha;
– godišnji zapreminski prirast i sječivi etat;
– planirane i ostvarene sječe;
– realizacija plana sječa po šumskoprivrednim osnovama;
– planirana i ostvarena proizvodnja šumskih drvnih sortimenata;
– planirana i ostvarena izgradnja i rekonstrukcija šumskih komunikacija;
– otvorenost šuma;
– planirani i ostvareni šumsko-uzgojni radovi;
– podaci o podnešenim prijavama i otunenom drvetu;
– podaci o šumskim požarima;
– podaci o poslovanju i uposlenim u preduzećima koja gospodare šumama.

Analizirano je stanje u oblasti šumarstva na svim nivoima, identificirani problemi i slabosti te predložene aktivnosti na njihovom rješavanju. U cilju cjelovitosti informacije navedene su strateške aktivnosti i projekti ministarstva iz oblasti šumarstva koji su u toku i koji se planiraju realizirati u naredenom periodu.

Prilog:

  • Zaključci sa 110 sjednice Vlade FBiH održane dana 23.07.2009. god. (PDF).
Facebook
Twitter
WhatsApp