EUROPSKA SEDMICA ŠUMA “Obilježavanje europske sedmice šuma u Srednjobosanskom kantonu”

Uz prisustvo velikog broja zvanica dana 23.10.2008. god.  u hotelu Vlašić na Vlašiću u organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i SNV-a (holandske razvojne organizacije), upriličena je manifestacija „Obilježavanje europske sedmice šuma u Srednjobosanskom kantonu“, a u sklopu obilježavanja „Paneuropske sedmice šuma 2008.“ koja je donešena u skladu sa Ministarskom izjavom Pete ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi.
U skladu sa upustvima MCPFE-a navedene organizacije su izvršile protokolarno prijavljivanje i registraciju manifestacije na osnovu čega im je odobreno korištenje europskog logotipa, tako da je navedena manifestacija i jedina u Bosni i Hercegovini koja zvanično obilježava „Paneuropsku sedmicu šuma 2008.”

U sklopu navedene manifestacije izvršena je prezentacija Elaborata i svečano uručenje akta kojim se šume lokaliteta izvorišta rijeke Ugar i Ugrić proglašene šumama posebne namjene, za koje je definisan poseban režim gospodarenja zbog značaja istih u pogledu snabdjevanja područja pitkom vodom, pročišćavanja zraka, odmora, općeg obrazovanja, rekreacije i turizma. Izvršeno je i promoviranje Publikacije kojom se u edukativnom smislu lokalno stanovništvo upučuje na racionalno korištenje, uzgoj i preradu privredno važnih šumskih proizvoda.

Osim toga, elaborirani su i prigodni referati sa tematikom koja se odnosi na usvojene dokumente Pete ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi (MCPFE), stanju, gospodarenju i problematici šumarstva Srednjobosanskog kantona, lovnom gospodarenju na području Kantona, kao i programu podrške trajnosti gospodarenja šumskim resursima, koje su izložili Ševal Konjalić, dipl.ing.šum., mr.sci. Emsad Pružan, mr.sci. Saša Kunovac, Ernad Granić, dipl.ing.šum. i Samy Hermas, dipl.ecc.

 

U završnoj riječi doneseni su i podržani sljedeći

Zaključci

  • Značaj i mogučnosti šuma su i suviše veliki da bi se povjerili na korištenje jednoj grupaciji, službi, preduzeću ili instituciji, jer dosadašnja praksa ukazuje na nedopustivu komociju svih koji su unijeli svoje ruke u šumu po bilo kom osnovu, a usljed ekskluzive u korištenju nekih od mogućnosti koje pruža šuma.
  • Nestanak, uništavanje i degradacija šumskog fonda je generacijska odgovornost, a nikako odgovornost pojedinca, jedne službe, preduzeća ili institucije.
  • Šume Bosne i Hercegovine nemaju hipotetičku ulogu u poboljšanju uslova života, one to u pravom smislu riječi jesu.
  • Mogučnosti kakve danas pružaju šume Bosne i hercegovine zaista mogu odgovoriti potrebama suvremene Europe, ali naše navike i odnos prema šumi i mogučnostima koje pruža ista nisu u skladu sa normama koje je uspostavilo i koje treba savremeno europsko druuštvo.
  • Životno značajne funkcije i mogučnosti šume ne mogu se racionalno i održivo koristiti bez dugoročnog i strateškog planiranja korištenja svih aspekata šume, uz aktivno učešće predstavnika svih interesnih grupa.
  • Posljedice zbog propusta u održivom gospodarenju su dalekosežne i dugotrajne da bi se šumama neplanski gospodarilo.
  • Današnjim izlaganjem i okupljanjem na nivou, mi praktično  idemo u susret izradi strateških dokumenata: Šumarskog programa Federacije BiH i Kantonalnog šumsko – razvojnog plana, te se ujedno obavezujemo da ćemo uzeti aktivnu ulogu u svim fazama izrade ovih strateških dokumenata, kako bi dalji razvoj i korištenje ovog životno značajnog resursa usmjerili u pravom pravcu za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.
  • Mi danas promovišemo aktivnosti koje u osnovi predstavljaju implementaciju nekih od odrednica Pete ministarske konferencije, te se ujedno obavezujemo da ćemo zajedničkim kapacitetima i pojedinačno svako u svom domenu vlastite nadležnosti i u skladu sa vlastitim mogućnostima ustrajno raditi na provedbi dokumenata Pete ministarske konferencije.
Facebook
Twitter
WhatsApp