2. FEBRUAR – MEĐUNARODNI DAN MOČVARNIH STANIŠTA

2. februar je proglašen za Međunarodni dan močvarnih staništa, a proglašenje i njegovo obilježavanje ima za cilj ukazati na probleme očuvanja i poboljšanja stanja močvarnih staništa kao specifičnih ekosistema. Konvencija o močvarama od međunarodne je važnosti, osobito kao staništa ptica močvarica, te očuvanja biodiverziteta i krajobrazne raznolikosti (Ramsar, 1971), predstavlja okvir za međunarodnu saradnju u zaštiti i racionalnom korištenju močvara. Zaštita močvarnih staništa od izvanredne je važnosti i sa aspekta očuvanja šuma, jer su brojne šumske fitocenoze sinekološki i sindinamski povezane sa ovim staništima. Nužnost sinergijskog djelovanja usmjerenog na zaštitu ovih izvanredno značajnih prirodnih resursa treba posebno naglasiti i u Međunarodnoj godini šuma za koju je proglašena 2011. godina.

Konvencija obavezuje zemlje članice na opće očuvanje močvara na njihovom teritoriju, kao i na posebne obaveze koje se tiču močvara uvrštenih na Popis močvara od međunarodne važnosti. Države moraju provoditi zaštitu močvara osnivanjem prirodnih rezervata od kojih najmanje jedan mora biti predložen za Ramsarski popis. Bosna i Hercegovina je pristupila Ramsarskoj konvenciji i ima zaštičene močvarne rezevate Hutovo blato u Hercegovini i Bardača u Bosni.

Uvažavajući značaj i funkciju močvarnih staništa u kontekstu zaštite, očuvanja i razvoja biodiverziteta u BiH, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine će u okviru svojih redovnih aktivnosti, dati aktivan doprinos na zaštiti ovih značajnih ekosistema.

Predsjedništvo Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp