X. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/a,

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam X. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Zenici, zgrada Vlade ZDK, dana 23.03.2012. god. (petak), sa početkom u 11,00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Prezentacija: “Trendovi međunarodne šumarske politike: globalni izazovi – regionalne naučno- istraživačke inicijative”.
 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 5. Razmatranje i usvajanje:
  – Izvještaja o radu za 2011. godinu.
  – Finansijskog izvještaja za 2011. godinu.
  – Izvještaja Nadzornog odbora za 2011. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje:
  – Plana rada za 2012. godinu.
  – Finansijskog plana za 2012. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje:
  – Normativnih akata Udruženja – Poslovnik o radu Suda časti i Poslovnik o članstvu .
 8. Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine
Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Dokumenti za download:

Finansijski izvjestaj za 2011.pdf Download
Izvještaj o radu UŠIT-a za 2011. god.pdf Download
Finansijski plana za 2012. god.pdf Download
Plan rada za 2012. godinu.pdf Download
Pravilnik o clanstvu.pdf Download
Pravilnik o radu Suda časti.pdf Download
Zapisnik sa IX. redovne skupštine Udruženja.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp