Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH)

U skladu sa članom 34. Satuta, Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održane 13.12.2017.godine u Sarajevu, nakon razmatranja Prijedloga Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

I

UŠIT FBiH, izražava svoju zabrinutost zbog:

  1. Ne postojanja Zakona o šumama FBiH od 2009. godine,
  2. Ne usvojenog Programa razvoja šumarstva FBiH,
  3. Ne usvojenih rezultata Druge inventure šuma na velikim površinama Bosne i Hercegovine, implementirane u periodu 2006. – 2009. godine i
  4. Trenutnog lošeg stanja u oblasti šumarstva u FBiH.

II

UŠIT FBiH, traži od Vlade FBiH, Parlamentarne Skupštine oba doma Parlamenta FBiH, da pristupe ozbiljno u donošenju Zakona o šumama FBiH, poštujući Zakon o radu, prava radnika, norme iz oblasti šumarstva bez drugih normi, koje bi bile na štetu šumskog ekosistema.

III

UŠIT FBiH,traži da se Prijedlog Zakona o šumama FBiH povuće iz Parlamentarne procedure i isti vrati predlagaču (Vladi FBiH) na doradu, popravku spornih članova koji su u suprotnosti sa normama iz nauke, prakse iz oblasti šumarstva u BiH i EU.

IV

UŠIT FBiH traži da se u doradu Prijedloga Zakona o šumama FBiH uključi struka, sve interesne skupine, u prvom redu Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatsko šumarsko društvo BiH, Samostalni sindikat šumarstva drvoprerade i papira Bosne i Hercegovine i drugi, kako bi se uspostavile norme koje zadovoljavaju principe održivog gospodarenja i kako bi se uspostavila potrajnost gospodarenja šumama.

V

Zadužuje se Upravni odbor UŠIT FBiH da navedene zaključke i obrazloženje zaključaka dostave na slijedeće adrese: Vlada FBiH, Parlament FBiH – Predstavnički dom, Parlament FBiH – Dom naroda, Predsjedniku kluba SBB BiH, Predjedniku kluba SDP BiH, Predjedniku kluba DF BiH, Predjedniku kluba SDA BiH, Predjedniku kluba HDZ BiH,HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg Bosne, Predjedniku kluba HDZ 1990 BiH, Predjedniku kluba BPS- Sefer Halilović, Predjedniku kluba Stranka za BiH.

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp