POZIV ZA XX. REDOVNU SKUPŠTINU UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36., 45. i 57. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XX. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati elektronski, pisanim putem, a radi epidemiološke situacije u Bosni i Herecegovini uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, kao i preporuka i naredbi Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu naprijed navedenog, molimo sve delegate Skupštine Udruženja da se najkasnije do 01.12.2020. godine izjasne po pojedinim tačkama dnevnog reda pismenim putem (email, pošta ili lično u kancelariju Udruženja), da li su saglasni sa dostavljenim materijalima za XX. Redovnu Skupštinu Udruženja (sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“), koji su objavljeni na web stranici Udruženja.

Ukoliko se do navedenog roka delegati Skupštine Udruženja ne izjasne pismenim putem po dostavljenim materijalima, smatrat ćemo da su saglasni sa istim.

Predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Informacije o toku priprema za “53. EFNS Sarajevo-Igman 2021.”.
 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX. Redovne Izborne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 5. Razmatranje i usvajanje:
 6. Izvještaja o radu za 2019. godinu.
 7. Finansijskog izvještaja za 2019. godinu.
 8. Izvještaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje:
 10. Plana rada za 2020. godinu.
 11. Finansijskog plana za 2020. godinu.
 12. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine

Udruženja inženjera i tehničara šumarstva

Federacije Bosne i Hercegovine

Prof.dr.sc. Ahmet Lojo

Dokumenti za download:

1. Bilans stanja 2019Download
2. Finansijski izvještaj za 2019. godinuDownload
3. Finansijski pregled i objašnjenja za 2019.Download
4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinuDownload
5. Bilans uspjeha 2019Download
6. Izvještaj o radu za 2019.Download
7. Plan rada za 2020. godinuDownload
8. Poziv za XX. Redovnu Skupštinu UŠIT FBiH-delegatiDownload
9. Radno predsjedništvo i otvaranje SkupštineDownload
10. Rebalans finansijskog plana za 2020. godinuDownload
11. Zapisnik sa XIX. Skupštine UŠIT FBiH 20032019Download
12. Pozdravne riječi, EFNS i obrazloženjaDownload
Facebook
Twitter
WhatsApp