ORGANIZACIJA
UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – UŠIT FBiH

Šumarsko udruženje FBiH - UŠIT FBiH je baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine - DIT (1947. – 1992.).

SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Refik-Hodžić

Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Fahrudin-Brkić

Fahrudin BRKIĆ, dipl.ing.šum.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor broji 11 (jedanaest) članova

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ahmet-Lojo

Prof.dr. Ahmet LOJO

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

Samira-Smailbegović

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Vladimir-Beus

Prof.em.dr. Vladimir BEUS

Zibija-Mehić

Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.

Sabahudin-Solaković

Mr. sc. Sabahudin SOLAKOVIĆ

Nevres-Begić

Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.

Nedžad-Haračić

Nedžad HARAČIĆ, dipl.ing.šum.

Sead-Alić

Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.

Nevres-Alispahić

Nevres ALISPAHIĆ, dipl.ing.šum.

Muharem-Bahor

Muharem BAHOR, dipl.ing.šum.

Zikret-Zilkić

Zikret ZILKIĆ, student

STATUTARNA KOMISIJA

No_Picture_Available

Prof.dr. Sabina DELIĆ

No_Picture_Available

Ćazim HADŽIEFENDIĆ, dipl.ing.šum. 

No_Picture_Available

Halida OMERAGIĆ, dipl.ing.šum.

NADZORNI ODBOR

No_Picture_Available

Prof.dr. Osman MUJEZINOVIĆ

No_Picture_Available

Mina MEDIĆ, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Seid ROŽAJAC, dipl.ing.šum.

SUD ČASTI

No_Picture_Available

Prof.dr. Azra ČABARAVDIĆ

No_Picture_Available

Nihad KARŠIĆ, dipl.ing.šum.

No_Picture_Available

Amir DIZDAREVIĆ, dipl.ing.šum