17.03.2017.
Novosti / Aktulenosti

XVI. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Konjicu u sali općinskog vijeća Konjic – zgrada Općine Konjic, ul. Maršala Tita 62, dana 21.03.2017. godine (utorak), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2016. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2016. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.

 1. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2017. godinu.
b. Finansijskog plana za 2017. godinu.

 1. Razmatranje Nacrta Zakona o šumama FBiH.
 2. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.
Predsjednik Skupštine UŠIT FBiH

.
07.06.2016.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XV. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Kupresu dana 21.03.2016. god. (ponedjeljak) u hotelu Adria Ski Kupres, sa početkom u 11,00 sati. Prisutno je bilo 46 (četrdesetšest) delegata, a odsutno 19 (devetnaest) delegata i to: Elvis Šabić, Senada Germić, Zijad Mujić, Mirsad Jusić, Faruk Hasanagić, Hasib Kličić, Enis Šahmanović, Huse Duraković, Denis Burzić, Sanela Mulić, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Ermin Kerić, Dino Agović, Amila Meškin, Ćazim Hadžiefendić, Zoran Jozinović, Nihad Karšić, Amir Manso uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju. Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine. Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu.

.
16.03.2016.
Novosti / Aktulenosti

XV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kupresu, u hotelu Adria Ski Kupres, dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11,00  sati sa sljedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
2. Pozdravne riječi.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2015. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2016. godinu.
b. Finansijskog plana za 2016. godinu.

6. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.
7. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.
8. Tekuća pitanja.

.
08.01.2016.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XIV. REDOVNE - IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Sarajevu dana 18.12.2015. god. (petak) u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10 sa početkom u 10,00 sati.
Prisutno je bilo 48 (četrdesetosam) delegata, a odsutno 17 (sedamnaest) delegata i to: Alija Hodžić, Aida Ibrahimspahić, Jusuf Musić, Senada Germić, Amila Meškin, Fahrudin Brkić, Zoran Jozinović, Sanela Mulić, Omer Pašalić, Merima Hajdar, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Dževad Đanić, Dino Agović, Zijad Mujić, Samir Čajić i Faruk Hasanagić uz prisustvo 12 (dvanaest) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine.
Nakon pozdravnih riječi, predsjednik Skupštine je obavjestio delegate da će se za iduću redovnu Skupštinu Udruženja, koja će se održati u martu 2016. godine, izvršiti reizbor delegata u skladu sa Statutom i Pravilnikom o članstvu, jer je Udruženje dobilo nove kolektivne članice.
Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje i Skupštini je predložio sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
 1. Statuta.
 2. Pravilnika o članstvu.
 3. Pravilnika o radu Suda časti.
 4. Pravilnika o priznanjima.
 5. Poslovnika o radu Skupštine.
 6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 2. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 3. Tekuća pitanja.

.
12.12.2015.
Novosti / Aktulenosti

XIV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Sarajevu, u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10, dana 18.12.2015. god. (petak), sa početkom u 10,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
  1. Statuta.
  2. Pravilnika o članstvu.
  3. Pravilnika o radu Suda časti.
  4. Pravilnika o priznanjima.
  5. Poslovnika o radu Skupštine.
  6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 6. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 7. Tekuća pitanja.

.

Ukupno vijesti na stranici: 117

Početna strana | Nazad | Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih