19.01.2018.
Novosti / Aktulenosti

Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH)

U skladu sa članom 34. Satuta, Skupština Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održane 13.12.2017.godine u Sarajevu, nakon razmatranja Prijedloga Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

I

UŠIT FBiH, izražava svoju zabrinutost zbog:
  1. Ne postojanja Zakona o šumama FBiH od 2009. godine,
  2. Ne usvojenog Programa razvoja šumarstva FBiH,
  3. Ne usvojenih rezultata Druge inventure šuma na velikim površinama Bosne i Hercegovine, implementirane u periodu 2006. - 2009. godine i
  4. Trenutnog lošeg stanja u oblasti šumarstva u FBiH.

.
19.01.2018.
Novosti / Aktulenosti

PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE JE U FUNKCIJI DESTRUKCIJE ŠUMSKOG EKOSISTEMA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Prijedlog Zakona o šumama FBiH (u daljem tekstu Prijedlog ZOŠ-a FBiH) na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine poslije sprovedene javne rasprave na utvrđeni Nacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Na sljedećoj sjednici 111. Vlada FBiH je usvojila Opći dio Programa razvoja šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Oba ova gore navedena dokumenta u formi prijedloga Vlada FBiH je proslijedila u skladu sa procedurom Parlamentarnoj skupštini oba doma Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Promjene sadržaja u oba gore navedena dokumenta moguće je samo u Skupštinskoj raspravi putem poslanika podnošenjem amandmana na pojedine članove Prijedloga ZOŠ-a FBiH. Navedeni komentar na tekst Prijedloga ZOŠ-a FBiH odnosi se samo na stručna rješenja iz dijela gospodarenja šumama koja se tiču šumarske struke i nauke uslova za opstanak i unapređenje stanja šuma i nesmetano funkcionisanje šumarstva kao samoodržive privredne grane. To je u suštini i svrha donošenja Zakona, mada je i model organizacije šumarstva itekako povezan sa stvaranjem optimalnih uslova za razvoj sektora i unapređenje stanja šuma, uslovima i kapacitetima za osiguravanje potrajnog gospodarenja šumama.

.
06.12.2017.
Novosti / Aktulenosti

III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PROGRAM

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:35 Svečano otvaranje

10:35 – 10:50 Pozdravne riječi domaćina i predstavnika gostiju

10:50 – 10:53 Prvi kadrovi filma “Prašume Bosne i Hercegovine”

10:53 – 11:00 Izbor Radnog predsjedništva

NAUČNI DIO

11:00 – 11:10 ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI Milan Glavaš, Darko Pleskal – Republika Hrvatska

11:10 – 11:20 STANJE PODMLATKA UNUTAR ŠUMA BUKVE I JELE (SA SMRČOM) NA BJELAŠNICI Sead Ivojević, Osman Mujezinović, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

.
25.09.2017.
Novosti / Aktulenosti

FOTOMONOGRAFIJA “PRAŠUME BOSNE I HERCEGOVINE” POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA

Šume Bosne i Hercegovine su svojom ljepotom oduvijek impresionirale, kako obične ljude i zaljubljenike u prirodu, tako i šumarske stručnjake, bez obzira odakle su dolazili i sa kojom namjerom su boravili u njima. Iako su različiti aspekti šumarstva i šumskih ekosistema Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri obuhvaćeni postojećom naučnom i stručnom literaturom, već duži period se osjećala potreba štampanja jednog sveobuhvatnog djela u kojem bi se, kroz stručan prikaz kvalitetnih fotografija, najširoj javnosti predstavila monumentalnost i fascinirajuća raznolikost šuma Bosne i Hercegovine. To su bili i glavni motivi zbog kojih je Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, realizovalo projekat štampanja fotomonografije ”Šume Bosne i Hercegovine“ i na taj način dalo još jedan prilog svojevrsnim analima o šumama i šumarstvu Bosne i Hercegovine.

.
10.04.2017.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XVI. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u sali općinskog vijeća u Konjicu dana 21.03.2017. god. (utorak), sa početkom u 11,00 sati. Prisutno je bilo 45 (četrdesetpet) delegata, a odsutno 20 (dvadeset) delegata uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju. Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu. Pošto nije bilo pitanja, Skupštini je predložio sljedeći

.

Ukupno vijesti na stranici: 117

Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih