03.06.2009.
Novosti / aktulenosti

GENDER MAINSTREAMING U OBLASTI ŠUMARSTVA

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH je saradnji sa SNV-om i Gender centrom FBiH organiziralo obuku pod nazivom „Gender mainstreaming u oblasti šumarstva“, dana 02. i 03.06.2009. godine, u direkciji preduzeća ŠPD „Srednjobosanske šume“ u Donjem Vakufu.

Svrha obuke je bila podizanje svijesti članova Udruženja, inženjera i inženjerki šumarstva, kao i svih drugih koji rade u sektoru šumarstva, o značaju primjene principa ravnopravnosti spolova i socijalne inkluzije u redovnim aktivnostima. Obuka je osmišljena kao dvodnevna radionica usmjerena na upoznavanje sa osnovnim terminima i instrumentima za primjenu gender mainstreaminga, kao strategije za integriranje principa ravnopravnosti spolova u oblasti šumarstva.

Opći cilj obuke je gender senzitivizacija osoblja i osiguravanje instrumenata, koji će omugućiti unapređivanje rada osoblja, razvijanje znanja i vještina, koje će doprinijeti uvođenju novih kvaliteta u svakodnevne aktivnosti, ali i takvih znanja koja bi mogla dovesti do toga da se pokrenu pionirske aktivnosti u primjeni i uzme vodeća uloga u tom smislu u zemljama Zapadnog Balkana.

pristupnica u ušitfbih