03.09.2009.
Novosti / aktulenosti

I N F O R M A C I J A
O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI I PLANOVI GOSPODARENJA ŠUMAMA ZA 2009. GODINU

Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine je sačinjena na bazi podataka dobivenih od kantonalnih uprava za šumarstvo i preduzeća koja gospodare šumama, a izranena je u skladu sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.

U informaciji su dati značajniji pokazatelji gospodarenja šumama:

- površine šuma;
- drvna zaliha;
- godišnji zapreminski prirast i sječivi etat;
- planirane i ostvarene sječe;
- realizacija plana sječa po šumskoprivrednim osnovama;
- planirana i ostvarena proizvodnja šumskih drvnih sortimenata;
- planirana i ostvarena izgradnja i rekonstrukcija šumskih komunikacija;
- otvorenost šuma;
- planirani i ostvareni šumsko-uzgojni radovi;
- podaci o podnešenim prijavama i otunenom drvetu;
- podaci o šumskim požarima;
- podaci o poslovanju i uposlenim u preduzećima koja gospodare šumama.

Analizirano je stanje u oblasti šumarstva na svim nivoima, identificirani problemi i slabosti te predložene aktivnosti na njihovom rješavanju. U cilju cjelovitosti informacije navedene su strateške aktivnosti i projekti ministarstva iz oblasti šumarstva koji su u toku i koji se planiraju realizirati u naredenom periodu.

Prilog:

  • Zaključci sa 110 sjednice Vlade FBiH održane dana 23.07.2009. god. (PDF).

pristupnica u ušitfbih