17.12.2007.
Novosti / aktulenosti

ZAŠTITA BIOTOPA I VRSTE VELIKOG TETRIJEBA

U Dubokoj kod Bugojna je dana 17.12.2007. god., organizovan treći radni sastanak po projektu „Zaštite biotopa i vrste Velikog tetrijeba“. Organizator je bio UŠIT FBIH, a učesnici su bili predstavnici ŠPD/ŠGD FBIH, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK, kantonalnih uprava za šumarstvo FBiH, Šumarskog i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lovačkih i planinarskih društava SBK. Nakon iznošenja referata o brojnom stanju pjevališta, broju primjeraka, najnovijim naučnim spoznajama i ugroženosti Velikog tetrijeba na području FBiH, prisutni su predložili sljedeće zaključke:

• Zakonskim normama zaštititi Velikog tetrijeba,

• Da se Veliki tetrijeb lovi od 15. Aprila,

• Tetrijebova staništa bonitirati i moraju imati dva boniteta,

• Zabraniti lov na Velikog tetrijeba na period od 2. godine,

• Da se vodi računa o kvalitetnom prebrojavanju divljači na terenu-šumarski stručnjaci,

• Lovno-čuvarska služba mora biti profesionalna,

• Popuniti u skladu sa zakonom Federalnu lovnu inspekciju,

• Da se uputi pismo Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povodom hitnih mjera za ugrožene vrste i njihovo spašavanje,

• Zakonske propise iz oblasti lovstva približiti propisima EU,

• U ŠGO locirati ugrožene vrste i njihova staništa,

• Izdvojiti posebna lovišta i proširiti ih,

• Totalna dezorganizacija i loš rad SLO BIH, pogotovo u segmentu lovačkih ispita,

• Da je potrebna što tješnja saradnja između šumara, lovaca, eko udruga, planinara, turističke zajednice i dr.

• Potrebne kvalitetnije LPO koje će raditi država i kojim će se povesti računa o ekonomskom aspektu,

• Koncesijama dati lovišta na upravljanje onoj organizaciji koja će ekonomski održavati iste.

Konačan izbor zaključaka će se naknadno izvršiti.
Sastanku su prisustvovali novinari Radio-televizije FBiH i TV Bugojno.

pristupnica u ušitfbih