25.01.2017.
Novosti / aktulenosti

XV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kupresu, u hotelu Adria Ski Kupres, dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11,00  sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
  a) Izvještaja o radu za 2015. godinu.
  b) Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.
  c) Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje:
  a) Plana rada za 2016. godinu.
  b) Finansijskog plana za 2016. godinu.
 6. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.
 7. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.
 8. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

Finansijski-izvještaj za 2015. godinu Download
Finansijski plan za 2016. godinu Download
Izvještaj o radu 2015. godinu Download
Plan rada za 2016. godinu Download
Zapisnik sa XIV. Skupštine UŠIT FBiH Download

pristupnica u ušitfbih