06.12.2017.
Novosti / Aktulenosti

III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PROGRAM

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:35 Svečano otvaranje

10:35 – 10:50 Pozdravne riječi domaćina i predstavnika gostiju

10:50 – 10:53 Prvi kadrovi filma “Prašume Bosne i Hercegovine”

10:53 – 11:00 Izbor Radnog predsjedništva

NAUČNI DIO

11:00 – 11:10 ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2017. GODINI Milan Glavaš, Darko Pleskal – Republika Hrvatska

11:10 – 11:20 STANJE PODMLATKA UNUTAR ŠUMA BUKVE I JELE (SA SMRČOM) NA BJELAŠNICI Sead Ivojević, Osman Mujezinović, Kenan Zahirović – Bosna i Hercegovina

.
25.09.2017.
Novosti / Aktulenosti

FOTOMONOGRAFIJA “PRAŠUME BOSNE I HERCEGOVINE” POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA

Šume Bosne i Hercegovine su svojom ljepotom oduvijek impresionirale, kako obične ljude i zaljubljenike u prirodu, tako i šumarske stručnjake, bez obzira odakle su dolazili i sa kojom namjerom su boravili u njima. Iako su različiti aspekti šumarstva i šumskih ekosistema Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri obuhvaćeni postojećom naučnom i stručnom literaturom, već duži period se osjećala potreba štampanja jednog sveobuhvatnog djela u kojem bi se, kroz stručan prikaz kvalitetnih fotografija, najširoj javnosti predstavila monumentalnost i fascinirajuća raznolikost šuma Bosne i Hercegovine. To su bili i glavni motivi zbog kojih je Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, realizovalo projekat štampanja fotomonografije ”Šume Bosne i Hercegovine“ i na taj način dalo još jedan prilog svojevrsnim analima o šumama i šumarstvu Bosne i Hercegovine.

.
10.04.2017.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XVI. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u sali općinskog vijeća u Konjicu dana 21.03.2017. god. (utorak), sa početkom u 11,00 sati. Prisutno je bilo 45 (četrdesetpet) delegata, a odsutno 20 (dvadeset) delegata uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju. Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu. Pošto nije bilo pitanja, Skupštini je predložio sljedeći

.
17.03.2017.
Novosti / Aktulenosti

XVI. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Konjicu u sali općinskog vijeća Konjic – zgrada Općine Konjic, ul. Maršala Tita 62, dana 21.03.2017. godine (utorak), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
  2. Pozdravne riječi.
  3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
  4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2016. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2016. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.

  1. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2017. godinu.
b. Finansijskog plana za 2017. godinu.

  1. Razmatranje Nacrta Zakona o šumama FBiH.
  2. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.
Predsjednik Skupštine UŠIT FBiH

.
07.06.2016.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XV. REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Kupresu dana 21.03.2016. god. (ponedjeljak) u hotelu Adria Ski Kupres, sa početkom u 11,00 sati. Prisutno je bilo 46 (četrdesetšest) delegata, a odsutno 19 (devetnaest) delegata i to: Elvis Šabić, Senada Germić, Zijad Mujić, Mirsad Jusić, Faruk Hasanagić, Hasib Kličić, Enis Šahmanović, Huse Duraković, Denis Burzić, Sanela Mulić, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Ermin Kerić, Dino Agović, Amila Meškin, Ćazim Hadžiefendić, Zoran Jozinović, Nihad Karšić, Amir Manso uz prisustvo 18 (osamnaest) gostiju. Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine. Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje, te je upitao delegate da li imaju pitanja vezana za rad Udruženja u proteklom periodu.

.

Ukupno vijesti na stranici: 115

Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih